• Davor   ŠKRLEC  

Davor ŠKRLEC : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013  
- REGI_AD(2018)625424 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie  
- ENVI_AD(2018)625445 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake tweevoudige kwaliteit van producten op de interne markt  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- REGI_AD(2018)615430 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018  
- REGI_AD(2018)615485 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)  
- ENVI_AD(2017)604859 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank  
- REGI_AD(2017)610735 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU  
- ENVI_AD(2017)602971 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018  
- REGI_AD(2017)606253 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het economisch beleid van de eurozone  
- REGI_AD(2017)606263 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën  
- REGI_AD(2017)604609 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de boordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma  
- REGI_AD(2017)594064 -  
-
REGI