Antanas GUOGA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 05-10-2016 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litouwen)
 • 10-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Litouwen)

Ondervoorzitter 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië

Leden 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 03-10-2016 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-07-2014 / 04-10-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 05-10-2016 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement EN  
 

. ‒ I voted in favour regarding the text update of the European Parliament’s Rules of Procedure, Rule 32(5) regarding ‘Establishment and dissolution of political groups’.

Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EN  
 

. ‒ I voted in favour. The negotiations on an agreement between the European Union and Denmark on the modalities of the participation by Denmark in the procedure for comparison and data transmission for law enforcement purposes foreseen in Chapter VI of the ‘recast’ Eurodac Regulation have been finalised and an Agreement in the form of a Protocol to the abovementioned Agreement of 8 March 2006, extending the application of the Agreement of 8 March 2006 to law enforcement, was initialled.

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the report. It is the biggest research framework programme worldwide for the period 2021—2027, tackling major challenges such as digitisation, health, including paediatric cancer, climate change and industrial transformation processes.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de arbeidsrechten van beroepssporters  
- P8_DCL(2016)0096 - Vervallen  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 104 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het potentieel van digitale technologieën voor een verbeterde en wijdverspreide toegang tot kennis  
- P8_DCL(2016)0085 - Vervallen  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 81 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over ondersteuning van de toename van het aantal toiletten toegankelijk voor mensen met een beperking  
- P8_DCL(2016)0044 - Vervallen  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 124 - 28-07-2016

Verklaringen