Joëlle MÉLIN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 12-06-2018 : Front national (Frankrijk)
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Frankrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het uitvoeringsverslag betreffende Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013  
- EMPL_AD(2018)628472 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

Cet accord permettra au Danemark d’utiliser le registre Eurodac qui sert à ficher les touristes, les demandeurs d’asile et les clandestins pour pouvoir suivre leurs activités partout en Europe.

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

La mise en commun et la coopération en matière de recherche sont logiques. Elles seraient valorisées au sein d'une Europe des nations que je soutiens, j’ai voté pour.

Programma tot uitvoering van Horizon Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

La mise en commun et la coopération en matière de recherche sont logiques. Elles seraient valorisées au sein d'une Europe des nations que je soutiens, j’ai voté pour.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over steun aan de Europese sector granen  
- P8_DCL(2016)0132 - Vervallen  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 21 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over het niet-materiële culturele erfgoed van wijnbereiding  
- P8_DCL(2016)0108 - Vervallen  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 27 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over kinderen als slachtoffer van geweld, misbruik en mishandeling  
- P8_DCL(2016)0107 - Vervallen  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 38 - 04-01-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact