Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • Litouwen Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Geboortedatum: 16 mei 1963, Vilnius

Interventie(s) in de plenaire vergadering

232

Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4.3)

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (debat)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Rusland, met name het geval van de politieke gevangene Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (debat)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (debat) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

7

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Opinions - as shadow rapporteur

7

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

ADVIES over de rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

ADVIES inzake een EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

ADVIES inzake de weg naar een Europese energie-unie

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

ADVIES over de Europese strategie voor energiezekerheid

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Institutionele ontwerpresoluties

331

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, met name de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Cambodja, en met name de zaak van Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Oeganda, de arrestatie van oppositieparlementariërs

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over autonome wapensystemen

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Ontwerpresolutie over autonome wapensystemen

05-09-2018 B8-0355/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Somalië

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuele ontwerpresoluties

1

Schriftelijke verklaring(en)

8

Schriftelijke verklaring over het herdenken van de slachtoffers van de Holocaust en het toekennen van steun voor de bouw van een Holocaust-herdenkingscentrum in Babi Yar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Vervallen

Details

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 135 - 13-03-2017

Schriftelijke verklaring over de noodzaak regionale bereikbaarheid te ondersteunen in het kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Vervallen

Details

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 106 - 13-03-2017

Schriftelijke verklaring over het verbeteren van de toegang voor regionale en lokale autoriteiten tot de Europese structuur- en investeringsfondsen

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Vervallen

Details

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 58 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over de verdubbeling van de capaciteit van de Nord Stream-pijpleiding

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Vervallen

Details

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 182 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Schriftelijke verklaring over het verbieden van dierproeven

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 60 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over het doorsluizen van EU-steun naar terroristische organisaties

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Vervallen

Details

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Datum bekendmaking : 09-02-2015
Vervaldatum : 09-05-2015
Aantal ondertekenaars : 65 - 11-05-2015

Schriftelijke vragen

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Commissie

VP/HR - De situatie van dr. Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Commissie

De situatie van dr. Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Raad

Tenuitvoerlegging van de SAP+-regeling in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Commissie

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Commissie

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Commissie

VP/HR - Syrische veiligheidsfunctionaris in Italië ondanks sancties

19-03-2018 E-001661/2018 Commissie

VP/HR - Tenuitvoerlegging van sancties tegen Rusland

12-03-2018 E-001509/2018 Commissie

Mondelinge vragen

27

Toepassing van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad in het kader van de situatie in Tsjetsjenië

25-06-2018 O-000072/2018 Commissie

Uitgebreide interpellatie - VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties

21-03-2018 O-000032/2018 Commissie

Een EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

16-05-2017 O-000042/2017 Commissie

Beperkte interpellatie - VP/HR - De vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte

04-05-2017 O-000036/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 O-000029/2017 Commissie

Mensenhandel

24-03-2017 O-000024/2017 Commissie

VP/HR - Persvrijheid in Georgië: de zaak Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Commissie

EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

14-02-2017 O-000013/2017 Commissie

Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa

03-02-2017 O-000009/2017 Commissie

De situatie in Italië na de aardbevingen

14-11-2016 O-000139/2016 Commissie

Interpellaties

3

VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties

21-03-2018 G-000003/2018 Commissie

VP/HR - De vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte

04-05-2017 K-000002/2017 Commissie

Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 G-000004/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

198

 

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.

 

Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

The Schengen zone sees 400 million crossings each year of EU citizens and 200 million crossings of non-EU citizens. While the EU’s visa-free policy allows around 1.4 billion people in 60 countries worldwide to travel easily into the Union, there is a missing layer of information to track third party nationals who enter from one of the aforementioned 60 countries. As a result, the Commission proposed the creation of the ETIAS that will identify any risks associated with any visa-free traveller to the Schengen zone. I voted in favour of this report on the proposal because we need to maintain the EU’s reputation of being a tourist destination while taking measures to ensure the safety of all other tourists and citizens living and working in the EU. Similar systems are already in place in the USA, Australia and others and are a common sight. I believe the ETIAS necessary to strengthen border management and enhance internal security.

 

De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

The human rights situation in Venezuela has deteriorated since 2014 and has seen inflation rise to, by the end of 2018, over 13 000%. The Venezuelan Government has refused to acknowledge its country’s plight on the international stage and, in many cases, the government is directly responsible for the crimes occurring in the country. Parliament recently completed an ad hoc mission to Venezuela to assess the situation on the ground and was deeply shocked and alarmed. I voted in favour of this motion for a resolution on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela because the influx of refugees to border countries like Colombia constitutes a crisis and because the Venezuelan Government must be held accountable for its crimes against humanity. The people of Venezuela are calling out for help and the international community must be alerted to their situation.

 

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (B8-0314/2018)

05-07-2018

Because of recent events surrounding the migrant crisis in the European Union, some NGOs providing humanitarian assistance to migrants have had criminal action taken against them under the Facilitation Directive. Under the current directive, Member States are required to bring criminal proceedings against any instance of irregular or illegal entry into their waters and this is concerning. I voted in favour of this resolution to amend the directive to make NGOs and those providing humanitarian assistance immune from any prosecution to ensure that help can be freely provided to all migrants. Actors engaging in humanitarian assistance are providing support to national governments by making sure assistance is provided to those in need. The resolution also urges the Commission to adopt guidelines for states that specify which forms of facilitation will and will not be prosecuted.

 

Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (B8-0305/2018)

05-07-2018

Almost two years ago, the EU and the USA officially adopted the Privacy Shield mechanisms designed to facilitate the transfer of personal data to a third country. However, the Commission recently found that the data protections outlined in the agreement were inadequate for EU citizens. Shortcomings included the protection falling short of what is required by Union law, suggesting that the data transfer between European companies and the US should be suspended until the US is in full compliance with the protection rules. I voted in favour of this resolution because I believe the US has not complied in good faith with this agreement and EU citizens deserve a higher level of protection for their personal data. Parliament is prepared to ask for permission for data transfer to be withdrawn completely if the US does not comply fully with the regulations.

 

Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

04-07-2018

. ‒ The Structural Reform Support Programme is designed to provide support to Member States for institutional, administrative and growth-enhancing reforms. This is a vitally important programme for states that require the financial benefit of this programme in order to implement their reforms. This report adds a textually short but politically important addition to the programme’s text about countries wishing to join the euro area, which I believe is important because some countries have fallen behind in progress made towards this goal in recent years. This structural support programme must remain open and available to all Member States and must include a provision that money given from this programme is done to help prepare said country for entry into the euro area.

 

Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (A8-0177/2018 - László Tőkés)

04-07-2018

. ‒ Armenia has been fighting for accession to the European Union for years and recently was given a path to accession by the Council. This proposed partnership agreement between the EU, Armenia and the European Atomic Energy Community, known as CEPA, was negotiated between 2015 and 2017 and had the full support of Armenia and the Commission. Armenia benefited economically from CEPA, due largely in part to 27% of Armenia’s exports going to the EU, making the EU their largest trading partner. Armenia, because of CEPA, has agreed to push policies for greater transparency and market access for EU products. I voted in favour of this resolution because I believe strongly that Armenia should be able to continue the process of further integrating with the EU and that the conclusion of CEPA shows that a partnership with Armenia can be a success.

 

Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan (A8-0185/2018 - Norica Nicolai)

04-07-2018

The new comprehensive agreement between the European Union and Azerbaijan should advance the interests of the EU in the Western Balkans as well as promote its values such as rule of law and democracy. The EU is Azerbaijan’s largest export market, accounting for over 48% of its total trade, but since Azerbaijan is not a member of the TWO, tariff and non-tariff barriers hamper trade between the two entities. Azerbaijan has also made strides to reform its government and democracy in order to align itself with the EU’s values, however it still has a long way to go. This document recommends areas of cooperation including core values, commitment to conflict resolution, political dialogue, and trade. Any future agreement must ensure that fundamental freedoms are respected/

 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

04-07-2018

„Mobilumo paketo“ dokumentų rinkinys yra ypač svarbus ir aktualus Lietuvos bei visos Europos Sąjungos vežėjams.
Mes turime užtikrinti, kad Europos Sąjungos bendra rinka kelių transporto sektoriuje būtų efektyvi, įmonėms būtų mažinama biurokratinė našta, o darbuotojams – užtikrintos tinkamos sąlygos bei sąžiningi atlyginimai.
Dėl to, po priimtų pakeitimų Europos Parlamento transporto komitete, aš remiu šią komandiruojamų darbuotojų direktyvą.
Norėčiau pabrėžti, man svarbu, kad yra pasiektas kompromisas, kuris atitinka mano šalies, Lietuvos vežėjų interesus, ir kad buvo padaryta išimtis netaikyti komandiruojamų nuostatų tarptautiniam transportui.
Tokiu būdu bus užtikrinta, kad nesukursime neproporcingos biurokratinės naštos mažiems vežėjams, mažoms ir vidutinėms bendrovėms, o tai leis ir toliau garantuoti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą, taip stiprinant bendrą Europos Sąjungos vidaus rinką.

 

De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)

03-07-2018

The role of cities has been recognised in the European Union ever since the Maastricht Treaty established the European Committee of the Regions in 1994. Cities are the closest level of governance to citizens and must be included in the policy-making process. I voted in favour of this report because while I believe that the Committee of the Regions provides an adequate platform for them to be involved in decisions, European cities play a large role in implementing EU policies, for instance on climate change and on cohesion, and thus deserve a greater role in the implementation of all relevant policies. The definition of a city can vary among Member States, but 70% of EU citizens live in areas classified as urban, putting cities at the forefront not only of policy implementation, but also of policy enforcement and assessment. This report recommends greater cooperation between the Council and member cities.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels