Dan NICA : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 183 van het Reglement

Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen (A8-0421/2018 - Sven Giegold) RO  
 

Programul Fiscalis 2020 și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării dintre autoritățile fiscale din Uniune. Acțiunile aplicate în cadrul programului Fiscalis 2020 s-au dovedit adecvate, iar valoarea adăugată a acestor programe, inclusiv pentru protejarea intereselor financiare și economice ale statelor membre ale Uniunii și ale contribuabililor, a fost recunoscută de către autoritățile fiscale din țările participante. Prin urmare, este oportun să se asigure continuarea programului prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Fiscalis.
Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul Fiscalis ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale fiscalității.
De asemenea, având în vedere mobilitatea tot mai mare a contribuabililor, numărul tranzacțiilor transfrontaliere și internaționalizarea instrumentelor financiare, care depășesc cu mult frontierele UE, ar fi de interes pentru Uniune sau pentru statele membre adaptarea sau extinderea sistemelor electronice europene asupra țărilor terțe care nu sunt asociate la program și asupra organizațiilor internaționale.

Vaststelling van het programma Rechten en waarden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) RO  
 

Promovarea și apărarea valorilor și a drepturilor UE au implicații profunde pentru viața politică, socială, culturală, judiciară și economică a Uniunii și ajută Uniunea Europeană să aibă un impact tangibil asupra vieții cotidiene a oamenilor.
Într-o perioadă în care Europa se confruntă cu diverse provocări, este imperios necesar ca acest instrument să fie finanțat în mod corespunzător și să fie ușor accesibil în vederea sprijinirii cetățenilor implicați în promovarea acestor valori europene. Este necesar să fie sprijinite și intensificate acțiunile la nivelul UE în acest domeniu, pentru a se răspunde discrepanțelor persistente și noilor provocări și pentru a se asigura promovarea, protecția efectivă și respectarea drepturilor și a valorilor, lucru care va contribui, de asemenea, la realizarea completă a pieței interne și la promovarea prosperității și a coeziunii în Uniunea Europeană, iar UE va avea posibilitatea să îndeplinească un rol major în apărarea și promovarea valorilor sale la nivel mondial.

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) RO  
 

UE nu poate rămâne competitivă într-o economie globală decât în cazul în care menține niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, educație, sănătate și incluziune socială. Existența unui decalaj în materie de competențe, în special în ceea ce privește aspectele digitale, precum și necorelarea, în multe sectoare, între sistemele de educație/formare și piața forței de muncă sunt în detrimentul societății europene în ansamblu.
Este necesar ca elaborarea diferitelor proiecte și programe individuale să contribuie la îmbunătățirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, ținând seama de nevoile reale pe teren, în special în regiunile în care există dezavantaje, în caz contrar, eficacitatea acestora va fi scăzută, menținându-se decalajul între diferitele regiuni, fapt ce amenință supraviețuirea multor zone rurale europene, care se confruntă și cu problema îmbătrânirii populației.
FSE+ trebuie să sprijine promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor prin măsuri personalizate, în conformitate cu sistemele naționale de garanție pentru tineret, acordându-le o atenție deosebită tinerilor inactivi și persoanelor care sunt cele mai îndepărtate de piața forței de muncă.

Vaststelling van het InvestEU-programma (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) RO  
 

Programul InvestEU a rezultat din necesitatea de instituire a unui program de investiții al UE care să ia în considerare obiectivele orizontale în ceea ce privește simplificarea, flexibilitatea, sinergiile și coerența tuturor politicilor UE relevante, ce prevede un mecanism european unic de sprijin pentru investiții destinat acțiunilor interne pentru CFM 2021-2027. Acesta va încuraja în special inovarea, digitalizarea și investițiile în infrastructura durabilă, dar va răspunde și nevoilor din sectorul social și cel al IMM-urilor. De asemenea, este importantă atingerea proiectelor mai mici și locale.
Ca instrument de politică, obiectivul general al Programului InvestEU este de a sprijini obiectivele de politică ale Uniunii prin mobilizarea investițiilor publice și private din UE, abordând astfel disfuncționalitățile pieței și deficitele în materie de investiții care împiedică realizarea obiectivelor UE cu privire la durabilitate, competitivitate și creștere favorabilă incluziunii.
Ca instrument de implementare, Fondul InvestEU are drept obiectiv executarea mai eficientă a bugetului UE cu ajutorul garanției bugetare, prin realizarea de economii de scară, creșterea vizibilității acțiunii UE și simplificarea cadrului de raportare și răspundere. Structura propusă vizează simplificarea, flexibilitatea crescută și eliminarea potențialelor suprapuneri ale instrumentelor de sprijin UE aparent asemănătoare.

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) RO  
 

Propunerea de program pentru cercetare și formare al Euratom vizează chestiunea esențială a diverselor aplicații ale energiei nucleare în Europa. Utilizarea aplicațiilor energetice și neenergetice ale energiei nucleare în beneficiul publicului larg din Europa necesită eforturi pe termen lung pentru reducerea riscurilor la adresa securității și siguranței și pentru sprijinirea dezvoltării unor tehnologii nucleare sigure și a unei radioprotecții optime.
Având în vedere creșterea substanțială a implementării tehnologiilor de fisiune nucleară la nivel mondial, Euratom trebuie să își continue cercetarea privind dezvoltarea de tehnici menite să sprijine eforturile în materie de garanții nucleare, de siguranță și de neproliferare.
Programul se concentrează, de asemenea, pe dezvoltarea energiei de fuziune, una dintre puținele posibilități viitoare de a produce energie electrică de bază cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Cercetarea cu privire la fezabilitatea acestei tehnologii este necesară pentru a asigura bunăstarea generațiilor viitoare. În timp ce instalarea centralelor energetice de fuziune care pot contribui la decarbonizarea mixului energetic al UE rămâne o perspectivă îndepărtată, programul vizează punerea în aplicare a foii de parcurs europene privind fuziunea pentru a îndeplini obiectivul producerii de energie electrică prin fuziune.

Autonoom rijden in het Europees vervoer (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) RO  
 

Deoarece dezvoltarea tehnologică cunoaște un ritm foarte rapid, atât în industria transportului, cât și în domeniul roboticii și al inteligenței artificiale și are un impact semnificativ asupra economiei și a societății, vehiculele autonome ne vor schimba semnificativ viața de zi cu zi, întrucât vor reduce cheltuielile de transport, vor îmbunătăți siguranța rutieră, vor crește mobilitatea și vor reduce impactul asupra mediului.
Întrucât s-a dovedit deja că sistemele de asistență la condus, cum ar fi avertizarea la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație și frânarea automată în caz de urgență, contribuie la siguranța rutieră și la reducerea numărului de accidente grave, iar accidentele rutiere în majoritate covârșitoare sunt cauzate de comportamentul uman inadecvat, există necesitatea de a reduce posibilitățile de producere a unor astfel de accidente prin obligativitatea utilizării sistemelor de asistare a conducătorului auto, care îmbunătățesc siguranța rutieră.
De asemenea, având în vedere schimbările dinamice din sectorul tehnologic, este necesar să se clarifice cine ar trebui să suporte prejudiciul în cazul accidentelor cauzate de vehiculele complet autonome și, în funcție de nivelul de autonomie (autonomie totală sau prezența unui șofer), trebuie stabilită cu o certitudine absolută partea responsabilă.

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) RO  
 

Se preconizează că fuziunea ar putea avea un rol esențial în viitorul peisaj energetic european și global, ca sursă de energie virtual inepuizabilă, sigură, ecologică și atractivă din punct de vedere economic.
Întrucât fuziunea oferă deja oportunități concrete pentru industrie și are un efect pozitiv asupra locurilor de muncă, creșterii economice și inovării, cu un impact pozitiv dincolo de domeniul fuziunii și energiei, iar întreprinderea comună (F4E) este responsabilă pentru furnizarea contribuției Europei la ITER, cel mai mare parteneriat științific din lume care își propune să demonstreze că fuziunea este o sursă viabilă și durabilă de energie, dar și ca parte care găzduiește proiectul, conform acordului ITER, Europa are un angajament juridic mai consistent și, în consecință, și-a asumat rolul de lider în acest proiect, acoperind 45 % din costurile de construcție pentru a asigura finalizarea la timp a construcției.

Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) RO  
 

Am votat pentru regulamentul de instituire a programului spațial al Uniunii, care stabilește obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării, precum și normele de punere în aplicare a programului. Totodată, regulamentul instituie Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial, care înlocuiește Agenția GNSS European, și specifică normele de funcționare a agenției.
Pentru consolidarea competitivității industriei spațiale a Uniunii și pentru dobândirea de capacități pentru a putea proiecta, construi și exploata sisteme spațiale proprii, Uniunea ar trebui să sprijine crearea, creșterea și dezvoltarea întregii industrii spațiale. Instituirea de inițiative, cum ar fi platformele spațiale care să reunească sectorul spațial, sectorul digital și sectorul utilizatorilor, ar trebui sprijinită. Platformele spațiale ar trebui să lucreze în cooperare cu centrele de inovare digitală în vederea stimulării competențelor și a spiritului antreprenorial. Uniunea ar trebui să încurajeze înființarea și extinderea companiilor spațiale cu sediul în Uniune.
Subliniez că este imperativă asigurarea continuității, sustenabilității, securității, fiabilității, preciziei și a disponibilității viitoare a serviciilor furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Într-un mediu în schimbare și pe o piață în evoluție rapidă, dezvoltarea acestora ar trebui, de asemenea, să continue și ar trebui pregătite deja noile generații ale acestor sisteme.

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 

Prezentul regulament stabilește cadrul care reglementează sprijinul Uniunii pentru activitățile de cercetare și inovare, inclusiv normele de participare și de diseminare. El prevede obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării.
Printre prevederile importante se numără: realizarea de investiții mai ambițioase prin creșterea bugetului la 120 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027; sprijinirea inovării revoluționare; acordarea de prioritate investițiilor Uniunii în cercetare și inovare (C&I) în domenii cu valoare adăugată ridicată, în special printr-o abordare bazată pe misiuni; folosirea integrală a potențialului de C&I al tuturor statelor membre; simplificarea gamei de inițiative de parteneriat și de programe de cofinanțare; dezvoltarea sinergiilor între diferitele instrumente de finanțare ale Uniunii, în special cu scopul de a contribui la mobilizarea potențialului neexploatat de C&I în întreaga Uniune; implicarea infrastructurilor de cercetare finanțate de Uniune, în special din FEDR, în proiectele programului; întărirea cooperării internaționale și consolidarea deschiderii în vederea participării țărilor terțe, apărând în același timp interesele Uniunii și extinzând participarea la program a tuturor statelor membre, precum și continuarea simplificării.
Textul propus este un rezultat foarte ambițios pentru Parlament, iar în calitate de raportor am votat pentru acest raport.

Programma tot uitvoering Horizon Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) RO  
 

Propunerea de decizie privind programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa contribuie la obiectivele generale și specifice stabilite în Regulamentul Orizont Europa.
Acțiunile programului specific trebuie utilizate pentru a consolida, a lărgi și a extinde excelența bazei științifice și tehnologice a Uniunii, pentru a aborda provocările globale majore, pentru a consolida poziția de lider industrial a Uniunii, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Uniune, precum și pentru a stimula investițiile, pentru a oferi soluții la disfuncționalitățile pieței sau la situațiile de investiții sub nivelul optim, mai degrabă mobilizând o finanțare suplimentară în loc să excludă finanțările private.
Programul specific trebuie pus în aplicare într-o manieră transparentă, participativă și strategică, vizând implicarea părților interesate și a societății civile.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G115
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08145
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G115
  1047 Brussels
   
  Contact data: