Sorin MOISĂ : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 21-11-2017 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid
 • 22-11-2017 / 28-11-2017 : Niet-fractiegebonden leden
 • 29-11-2017 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 17-11-2017 : Partidul Social Democrat (Roemenië)
 • 18-11-2017 / 01-07-2019 : Independent (Roemenië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 08-03-2015 : Commissie constitutionele zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 14-07-2014 / 06-06-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 28-11-2016 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 21-11-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
 • 29-11-2016 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 19-01-2017 / 21-11-2017 : Commissie verzoekschriften

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad, namens de Europese Unie, betreffende de sluiting van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds  
- INTA_AD(2014)537343 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds  
- INTA_AD(2014)537395 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

"Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (B8-0397/2018) EN  
 

I voted in favour of this report because emerging technologies such as blockchain and DLTs have the potential to improve EU economic competitiveness, while creating a trusted social and economic environment for citizens and companies.
Parliament through this report shows its open-mindedness towards this new technology, carefully acknowledging related challenges, and asks the European Commission and EU Member States to make use of such tools in our public sector, boost Digital Single Market efforts and embrace innovation-friendly policies, but also provide legal certainty and long-term perspectives to EU investors and entrepreneurs.

Driedimensionaal printen: intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) EN  
 

. ‒ The high-potential 3D printing technology is no longer captive in a closed market. This opens the door for many use cases, benefitting businesses and private users alike. Similarly, it provides numerous advantages across industries. For SMEs, it may decrease significantly the cost of labour and offers flexibility in design, whereas for large companies the footprint of the industrial additive manufacturing system is much lower than the traditional one. I therefore welcome this report that offers clear recommendations to the European Commission on how to further facilitate transition towards legal certainty while stimulating innovation and growth in the EU.

Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) EN  
 

. ‒ I welcome this agreement, which establishes a comprehensive framework for enhanced bilateral cooperation between the EU and Australia. We now have the right legal basis for broadening our bilateral relationship by building on shared values and covering policy areas such as the environment, climate change, energy, education, culture, health, labour, disaster management, fisheries and maritime affairs, transport, legal cooperation, and combating money laundering and terrorist financing, organised crime and corruption.
The framework agreement also contains basic provisions on economic and trade cooperation (including on trade and investment related areas, agricultural trade, sanitary and phytosanitary issues etcetera), creating the conditions for negotiation of a fully fledged free-trade agreement between the EU and Australia. It is important that such negotiations be launched before the summer of 2018.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen