• Laurenţiu   REBEGA  

Laurenţiu REBEGA : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee  
- REGI_AD(2019)630370 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 
ADVIES inzake de interpretatie en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"  
- PETI_AD(2017)582235 -  
-
PETI 
ADVIES inzake het voortgangsverslag inzake hernieuwbare energie  
- AGRI_AD(2016)578551 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU  
- AGRI_AD(2016)573109 -  
-
AGRI