Arne GERICKE : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 31-05-2017 : Familien-Partei Deutschlands (Duitsland)
 • 01-06-2017 / 14-10-2018 : Freie Wähler (Duitsland)
 • 15-10-2018 / 01-07-2019 : Bündnis C (Duitsland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 13-02-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-09-2014 / 18-11-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN over de inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken  
- FEMM_AD(2017)606232 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie (A8-0290/2017 - Barbara Matera) DE  
 

Die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft mit dem klaren Ziel der Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union ist ein wichtiges Signal gegen Steuersünder und tricksende Großkonzerne. Das unterstütze ich.

Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) DE  
 

Als Koordinator meiner EKR-Fraktion für die EU-AKP-Delegation habe ich für das Übereinkommen zur Errichtung der internationalen EU-Lateinamerika/Karibik-Stiftung gestimmt.

Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) DE  
 

Ich habe für den Bericht zu Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe gestimmt, da wir einheitliche Vereinbarungen auf höchstem Niveau zum Schutz der Fahrgäste brauchen.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down  
- P8_DCL(2016)0118 - Vervallen  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over uniforme pechstroken op alle autosnelwegen in de Europese Unie  
- P8_DCL(2016)0068 - Vervallen  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 33 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het beëindigen van orgaanroof bij gewetensgevangenen in China  
- P8_DCL(2016)0048 - Afgesloten met een meerderheid  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Datum van aanneming : 27-07-2016
Ondertekenaars : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Aantal ondertekenaars : 414 - 27-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen