Jadwiga WIŚNIEWSKA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Ondervoorzitter 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU  
- FEMM_AD(2018)630739 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017)  
- FEMM_AD(2018)619174 -  
-
FEMM 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL  
 

Sprawozdanie Novakov/Krehl w sprawie wspólnych przepisów funduszy europejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących zasady polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat. Wspólne zasady dotyczące funduszy europejskich i zarządzanie nimi stanowią dla mojego kraju priorytet i są jednym z najważniejszych czynników kreowania rozwoju w UE, dlatego głosowałam za poparciem sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję elementy, takie jak zwiększony budżet w stosunku do propozycji KE, wyższe poziomy dofinansowania, wyższe zaliczki, utrzymanie zasady n+3, utrzymanie całej koperty narodowej dla środków transferowanych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” czy uwzględnienie podziału statystycznego NUTS 2 według klasyfikacji z 2016 r. Jednak z niezadowoleniem wskazuję na niekorzystne elementy, które upolityczniają politykę spójności i warunkują dostęp do środków od spełnienia zasad horyzontalnych, które nie są bezpośrednio powiązane z podstawowym celem polityki spójności, jakim jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami. Artykuł 6a na temat zasad horyzontalnych zobowiązuje państwa członkowskie wdrażające politykę spójności do przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasad ideologii genderowej. Ten sam artykuł proponuje rezygnację z inwestycji w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, składowanie lub spalanie paliw kopalnych. Inne niekorzystne zapisy to także wiązanie polityki spójności w nieuzasadniony sposób z wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, działaniem Prokuratury Europejskiej czy też warunek transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) PL  
 

Stanowczo nie zgadzam się z głównymi założeniami i kluczowymi elementami tej rezolucji z kilku powodów. Dlatego że zmierza ona do ograniczenia wolności słowa poprzez wezwanie do potępienia krytyki konwencji stambulskiej. Ponadto potępia ukierunkowanie polityki równościowej na politykę macierzyńską i rodzinną, co jest koronnym dowodem na to, iż macierzyństwo ma przeszkadzać kobiecie w rozwoju zawodowym. Z czym absolutnie nie mogę się zgodzić. Rezolucja zawiera też skandaliczne wezwanie do uznania ochrony życia poczętego za dezinformację, co mogłoby prowadzić do ograniczenia działalność ruchów prolife. Stanowczo nie zgadzam się z założeniem rezolucji jakoby aborcja czy prawa mniejszości seksualnych mogły być rozumiane jako pogorszenie praw kobiet. Dlatego też głosowałam przeciw tej rezolucji.

Fraudebestrijdingsprogramma van de EU (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) PL  
 

Program zwalczania nadużyć finansowych ma dwa ogólne cele: ochronę interesów finansowych UE oraz wsparcie współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. Program zawiera jednak kontrowersyjne regulacje w zakresie ochrony budżetu Unii w przypadku niedociągnięć rządów prawa w państwach członkowskich. Brak doprecyzowania przepisów stwarza możliwość interpretacji prawa na niekorzyść państw członkowskich. Dlatego też wstrzymałam się od głosu nad tym sprawozdaniem.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bevordering en de voordelen voor de gezondheid van borstvoeding  
- P8_DCL(2016)0009 - Vervallen  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Aantal ondertekenaars : 116 - 02-05-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact