Marek PLURA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap  
- TRAN_AD(2016)569624 -  
-
TRAN 
ADVIES over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015  
- EMPL_AD(2014)536227 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over drinkwater als grondrecht  
- P8_DCL(2016)0071 - Vervallen  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 78 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het bereiken van volledige visumwederkerigheid met de Verenigde Staten  
- P8_DCL(2016)0058 - Vervallen  
Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 06-06-2016
Vervaldatum : 06-09-2016
Aantal ondertekenaars : 66 - 07-09-2016
Schriftelijke verklaring over progeria  
- P8_DCL(2016)0016 - Vervallen  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 54 - 25-05-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen