Marek JUREK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Prawica Rzeczypospolitej (Polen)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud  
- LIBE_AD(2016)582370 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie  
- AFET_AD(2015)541620 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen