Stanisław ŻÓŁTEK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
  • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kongres Nowej Prawicy (Polen)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
  • 14-07-2014 / 29-11-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie juridische zaken
  • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
  • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen  
- BUDG_AD(2018)628606 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen  
- BUDG_AD(2018)620816 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: zevende verslag van de Europese Commissie  
- BUDG_AD(2018)616664 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen