• Richard   SULÍK  

Richard SULÍK : Schriftelijke stemverklaringen - 8e zittingsperiode 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Georgiosa Epitideiosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Lamprosa Fountoulisa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Eleftheriosa Synadinosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) SK  
 

Nelegislatívna správa pred prijatím rozhodnutia Rady o usmerneniach pre zamestnanosť sa odvoláva na európsky pilier sociálnych práv. Zapracovanie piliera do usmernení viedlo k značnému rozšíreniu textu. Keďže zapracovanie európskeho piliera sociálnych práv zasahuje do právomocí členských štátov, hlasoval som proti správe.

Afvalbeheer (B8-0231/2019) SK  
 

Uznesenie výboru pre petície vyzýva členské štáty, aby zlepšili postupy nakladania s odpadom, a to ako prostredníctvom opatrení, ktoré budú odrádzať od nesprávneho nakladania s odpadom, tak aj podporou odpadového hospodárstva a podporou kampaní na zvyšovanie povedomia. Uznesenie zdôrazňuje, že je potrebné zmierniť vplyv tvorby odpadu na životné prostredie znížením jeho množstva. Vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali rámcovú smernicu o odpadoch a jej ustanovenia o nakladaní s nebezpečným odpadom, a pripomína, že spaľovanie zostáva na dne hierarchie odpadového hospodárstva. Správa tiež podporuje prebiehajúce infringementy Komisie voči členským štátom, ktoré nedodržiavajú súvisiace právne predpisy. Prijatie uznesenia som podporil.

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) SK  
 

Cieľom návrhu na zmenu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom je podporiť hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom v EÚ jasnejšími a transparentnejšími pravidlami. Podľa návrhu musia všetky dovozné plynovody spĺňať pravidlá EÚ (oddelenie, prístup tretích strán, nediskriminačné tarify, transparentné vykazovanie). Návrh však tiež odstraňuje niekoľko dôležitých záruk a ponecháva veľkú časť vykonávania smernice v rukách členských štátov, v ktorých sa nachádza vstupný bod plynovodu do siete členských štátov. Text odsúhlasený na trialógoch tiež ponúka nejasnú interpretáciu niektorých kľúčových otázok. V praxi tak nie je jasné, aké pravidlá sa budú vzťahovať na projekt NordStream 2. Z návrhu boli vymazané časti, ktoré mohli projekt NordStream 2 ohroziť. Návrh síce vylepšuje pravidlá vnútorného trhu so zemným plynom v EÚ, obsahuje však aj diery umožňujúce legalizáciu zámeru veľkých európskych energetických firiem prevádzkovať kontroverzný plynovod, ktorý je fackou energetickej bezpečnosti a ide proti duchu projektu energetickej únie. Zdržal som sa preto hlasovania.

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) SK  
 

Návrh nariadenia o Európskom námornom a rybárskom fonde na roky 2021-2027 stanovuje rozpočet fondu na 6,1 mld. EUR, čo je zníženie oproti rokom 2014-2020. Keďže ide o fond zameraný na udržateľnosť rybolovu, hlasoval som za. Zásoby rýb v mori sú „spoločné“ a vyžadujú si preto koordinovaný prístup všetkých zúčastnených štátov, ktoré sa rybolovu venujú.

Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) SK  
 

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora, má za cieľ zabezpečiť zachovanie zdrojov a udržateľnosť zásob v Stredozemnom mori. Rybárska politika sa má riadiť odbornými poznatkami a lov sa odvíjať od maximálneho udržateľného výnosu. Dotknutými členskými štátmi sú Francúzsko, Španielsko a Taliansko. Keďže sa jedná o cieľ udržateľnosti rybolovu, hlasoval som za. Zásoby rýb v mori sú „spoločné“ a vyžadujú si preto koordinovaný prístup všetkých zúčastnených štátov, ktoré sa rybolovu venujú.

Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) SK  
 

Cieľom návrhu nariadenia o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov EÚ a dokladov o pobyte vydávaných občanom EÚ je zlepšiť bezpečnostné prvky preukazov totožnosti a dokladov o pobyte. Navrhovaná legislatíva má okrem toho za cieľ harmonizovať formát a ďalšie špecifikácie pobytových kariet vydávaných rodinným príslušníkom občanov EÚ, ktorí nie sú občanmi EÚ. Nariadenie neukladá členským štátom povinnosť tieto poukazy vydávať, no v prípade, že preukazy vydávajú, alebo sa ich rozhodnú vydávať v budúcnosti, budú musieť spĺňať harmonizované prvky minimálnej bezpečnosti týchto dokumentov v EÚ. Hlavným prvkom návrhu je zahrnutie oboch hlavných biometrických prvkov – obrazu tváre a odtlačkov prstov. Keďže ide o návrh, ktorý okliešťuje možnosti falšovania preukazov a v konečnom dôsledku tak zvyšuje bezpečnosť v EÚ, hlasoval som za.

Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) SK  
 

Návrh na zmenu smernice o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry má prispôsobiť rámec bezpečnosti cestnej premávky na roky 2020-2030 zmenám v mobilite vyplývajúcim zo spoločenských trendov (viac cyklistov a chodcov, starnutie spoločnosti) a technologického rozvoja. Zmena rozširuje rozsah pôsobnosti smernice nad rámec transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) aj na diaľnice a cesty prvej triedy mimo TEN-T, ako aj všetky cesty mimo mestských oblastí, ktoré sú vybudované s využitím fondov EÚ. Aktualizujú sa tiež postupy riadenia bezpečnosti infraštruktúry a zavedú sa hodnotenia cestnej premávky v rámci celej siete s cieľom mapovať riziká nehôd. Návrh zavádza aj minimálne výkonnostné požiadavky na úpravu a údržbu cestných značení a dopravných značiek. Keďže návrh zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky v EÚ, hlasoval som za.

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) SK  
 

Keďže Rada EÚ na znení nariadenia zatiaľ neoznámila svoju pozíciu, europarlament hlasovaním potvrdí svoju pozíciu v prvom čítaní pred koncom súčasného mandátu. Dlhodobo tvrdím, že pravidlá v EÚ majú platiť pre všetkých rovnako a Komisia ich má rovnocenne vymáhať. Ako europoslanca ma však viackrát zarazil dvojaký meter, ktorý Komisia uplatňuje najmä voči starším a novším členským štátom. Myšlienka dôslednejšieho vymáhania pravidiel právneho štátu v EÚ je rozumná a vítaná, navrhovaný mechanizmus však nedefinuje jasné kritériá, ktoré ho majú spúšťať, a rozhodnutie ponecháva vo veľkej miere na Komisii. Takto navrhnutý mechanizmus preto považujem viac za politický nástroj Komisie, ako za objektívne navrhnutý prostriedok zlepšovania právneho štátu v EÚ, kde by som ocenil jasnejšie pravidlá. Hlasoval som preto proti návrhu.

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) SK  
 

Návrh nariadenia má zabezpečiť existenciu Európskeho sociálneho fondu v období 2021-2027. Nový Európsky sociálny fond ESF+ zlúči už niekoľko existujúcich fondov vrátane Iniciatívy pre zamestnanosť mládeže. Predložený návrh tiež požaduje 19 % navýšenie jeho rozpočtu oproti návrhu Komisie. Keďže sociálna oblasť a problematika trhu práce spadajú podľa princípu subsidiarity do právomocí členských štátov, hlasoval som proti návrhu. Funkcia a výdavky Európskeho sociálneho fondu by mali byť postupne v plnej miere prenesené na členské štáty a činnosť fondu postupne ukončená.

Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) SK  
 

Zámerom návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní, pokiaľ ide o automatizáciu postupu pre prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, je rozšíriť a zjednodušiť kontrolný systém pohybu tovaru v EÚ, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte a prepravuje sa na podnikateľské účely do druhého členského štátu. Koordinované plánovanie automatizácie prepravy tovaru nebude bez tohto návrhu možné. Financovanie centrálneho projektu pokryje rozpočet programu Fiscalis, a to v rámci rozpočtových prostriedkov, s ktorými sa už počíta v oficiálnom finančnom plánovaní. Návrh som podporil.

Hergebruik van overheidsinformatie (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) SK  
 

Smernica o opakovanom použití informácií verejného sektora poskytuje spoločný právny rámec pre európsky trh s údajmi zbieranými a spravovanými verejným sektorom. Cieľom návrhu je aktualizovať existujúce smernice, aby sa uľahčilo opakované použitie informácií verejného sektora v EÚ pomocou harmonizácie základných podmienok, na základe ktorých sa sprístupňujú informácie verejného sektora opätovným používateľom. Návrh Komisie ponecháva súčasný prístup k subjektom v oblasti kultúry (knižnice, archívy a múzeá) bez zmeny, keďže smernica v tomto ohľade funguje uspokojivo. Návrh okrem toho umožní Komisii určiť prostredníctvom delegovaného aktu určité databázy verejného sektora s vysokou hodnotou, ktoré musia byť v budúcnosti bezplatne sprístupnené. Keďže návrh zvyšuje transparentnosť a prístupnosť dát verejného sektora, hlasoval som za.

Meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis (A8-0389/2018 - Marco Affronte) SK  
 

EÚ je zmluvnou stranou Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT), regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) zodpovednej za hospodárenie s tuniakmi v Atlantickom oceáne a priľahlých moriach. Počas výročného zasadnutia komisie ICCAT v roku 2016 podnikli zmluvné strany rozhodujúci krok na riešenie znepokojujúceho stavu stredomorskej populácie mečiara veľkého tým, že prijali 15-ročný plán jeho obnovy. Návrh na zmenu nariadenia o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého má za cieľ obnoviť populáciu mečiara veľkého na úroveň zodpovedajúcu cieľu stanovenému v dohovore ICCAT a zastaviť prudký pokles jeho zásob. Návrh som v záujme udržateľného rybolovu podporil.

Minimum opleidingsniveau van zeevarenden (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) SK  
 

Smernica o minimálnej úrovni prípravy námorníkov podporuje profesijnú mobilitu námorníkov v EÚ uľahčením vzájomného uznávania osvedčení vydávaných členskými štátmi. Cieľom návrhu na novelu smernice je zjednodušiť a zefektívniť existujúci regulačný rámec EÚ týkajúci sa minimálnej odbornej prípravy a osvedčovania námorníkov, aby sa dosiahli tri ciele: zosúladiť predpisy EÚ s medzinárodným rámcom; modernizovať centralizovaný mechanizmus uznávania tretích krajín s cieľom zvýšiť jeho účinnosť; zvýšiť právnu zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi. Keďže návrh aktualizuje a vylepšuje už existujúce pravidlá, hlasoval som za.

Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) SK  
 

Návrh Komisie na zníženie ročného predbežného financovania na roky 2021 – 2023 z 3 % sumy podpory z fondov na 1 % je príliš ďalekosiahly, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj sa preto domnieva, že je vhodnejšie stanoviť ročnú mieru predbežného financovania vo výške 2 % na potreby peňažných tokov pri vykonávaní programov. Táto miera predbežného financovania zohľadňuje očakávaný rastúci počet žiadostí o priebežné platby, pridanie výkonnostnej rezervy do základu na výpočet predbežného financovania a nové predbežné financovanie, ktoré je k dispozícii v rámci programového obdobia 2021 – 2027. Návrh na zmenu nariadenia upravenú spravodajcom som podporil.

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) SK  
 

Cieľom tejto zmeny nariadenia je vrátiť schengenský priestor k otvorenej vnútornej hranici. Niektoré členské štáty uplatňujú od migračnej krízy na niektorých úsekoch svojej hranice hraničné kontroly, ktoré však podľa súčasných pravidiel môžu platiť len obmedzenú dobu. Predložený návrh považuje súčasný stav za porušenie pravidiel schengenského systému a požaduje prísnejšie kritériá na obnovenie hraničných kontrol. Europarlament v novembri 2018 odhlasoval v pléne svoj mandát s touto pozíciou na trialógové rokovania. Keďže však dodnes nenašiel dohodu s Radou EÚ na finálnej podobe návrhu, hlasovaním sa má uzavrieť prvé čítanie tohto návrhu ešte pred koncom mandátu súčasného zloženia europarlamentu. Hlasoval som proti návrhu, keďže rieši až následok, a nie príčinu. Členské štáty by mali mať právo robiť hraničné kontroly v prípade, že je to nutné na zabezpečenie ich vnútornej bezpečnosti. Za príčinu tohto stavu považujem deravosť vonkajšej hranice EÚ, ktorej zabezpečenie a kontrola by mali byť maximálnou prioritou EÚ v najbližších rokoch. Práve dobre strážená vonkajšia hranica totiž odstráni potrebu stráženia vnútorných hraníc medzi členskými štátmi schengenského priestoru.

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) SK  
 

Návrh nariadenia ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 – 2027) s rozpočtom 1,85 mld. eur. Program financovania je zameraný na podporu, posilnenie a ochranu európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, kultúrneho dedičstva a tvorivosti, ako aj konkurencieschopnosti európskych kultúrnych a tvorivých odvetví. Zahŕňa podporu európskeho audiovizuálneho priemyslu, podporu európskych sektorov kultúry a tvorivej činnosti a podporu tvorivých činností. Keďže som názoru, že podpora kultúry je predovšetkým právomocou členských štátov, zdržal som sa hlasovania.

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) SK  
 

Návrh nariadenia zriaďuje program Erasmus v ďalšom viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027. Keďže program Erasmus považujem za úspešný projekt s veľkou pridanou hodnotou pre mladých ľudí, hlasoval som za.