Richard SULÍK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
  • 08-10-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sloboda a Solidarita (Slowakije)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Commissie begrotingscontrole
  • 08-10-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 
ADVIES over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg  
- IMCO_AD(2018)623966 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Georgiosa Epitideiosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Lamprosa Fountoulisa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Eleftheriosa Synadinosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanduiding van de laatste afritten vóór tolwegen  
- P8_DCL(2016)0025 - Vervallen  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 70 - 12-07-2016
Schriftelijke verklaring inzake de bevordering en bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media  
- P8_DCL(2016)0010 - Vervallen  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Aantal ondertekenaars : 139 - 02-05-2016
Schriftelijke verklaring over het verbod van bedelarij door kinderen en bedelarij door volwassenen in gezelschap van kinderen  
- P8_DCL(2015)0011 - Vervallen  
Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC  
Datum bekendmaking : 25-03-2015
Vervaldatum : 25-06-2015
Aantal ondertekenaars : 104 - 07-07-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen