Josep-Maria TERRICABRAS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Esquerra Republicana de Catalunya (Spanje)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : Commissie verzoekschriften
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 18-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten  
- LIBE_AD(2018)629627 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De situatie in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) EN  
 

. – I voted against the resolution of 31 January 2019 on the situation in Venezuela, which recognises Mr Guaidó as the legitimate interim President of Venezuela. I decided to vote against this resolution because my position was fully covered by the resolution tabled by my own group –Greens/EFA – in which there is no unilateral recognition of Mr Guaidó as President of Venezuela, but instead there is a condemnation of the escalation of violence in Venezuela, as well as an honest call on all sides to enter into an inclusive and credible dialogue aimed at finding a long-term and lasting solution.

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) EN  
 

. – We voted against the EU Citizenship Report 2017. This report includes a paragraph (Recital G) that is completely unacceptable. Surprisingly enough, the EPP had collected 77 signatures to table an amendment to supress this paragraph, including 6 members of the Partido Popular who ended up withdrawing their signatures. However, by virtue of Rule 169(5) that establishes that where an amendment is withdrawn by its author it shall fall unless it is immediately taken over by another Member, 7 other MEPs stamped their signatures in support of the amendment and it was finally put to vote in plenary. The amendment fell by an extremely narrow margin (256 in favour vs. 285 against the deletion of that very paragraph, with 102 abstentions) and thus, Recital G remained in the final text of the resolution, which forced our vote against the whole report. We strongly deplore the wording and content of this paragraph. Changes in the borders of a Member State can happen as a result of a democratic exercise, when a majority of citizens express their will in a peaceful democratic mandate. Democracy is, after all, one of the values enshrined in Article 2 of the TEU.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de belasting op sanitaire producten voor vrouwen, zoals tampons  
- P8_DCL(2016)0089 - Vervallen  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 109 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de bevordering van meertaligheid in de Europese Unie  
- P8_DCL(2015)0064 - Vervallen  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 62 - 27-01-2016
Schriftelijke verklaring over de bescherming en bevordering van regionale en minderheidstalen in de EU  
- P8_DCL(2015)0046 - Vervallen  
Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 127 - 08-12-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen