Deirdre CLUNE : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fine Gael Party (Ierland)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 – afdeling III  
- EMPL_AD(2017)607885 -  
-
EMPL 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU  
- EMPL_AD(2018)612191 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie  
- TRAN_AD(2017)606126 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking)  
- EMPL_AD(2017)599692 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I voted in favour of this report as a whole.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I voted in favour of this report as a whole.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) EN  
 

I voted in favour of this report as a whole.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak regionale bereikbaarheid te ondersteunen in het kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Vervallen  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 106 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de bestrijding van cyberpesten en de verspreiding van wraakporno  
- P8_DCL(2016)0123 - Vervallen  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 73 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over vermiste vluchtelingenkinderen  
- P8_DCL(2016)0119 - Vervallen  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 45 - 22-02-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen