Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • Lid
 • Zweden Miljöpartiet de gröna
 • Geboortedatum: 26 oktober 1973, Solna

Interventie(s) in de plenaire vergadering

46

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (debat)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (debat) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Samenstelling van het Europees Parlement (debat)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Hervorming van de kieswet van de EU (debat)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

De hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomsten van de EU (debat)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (debat)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

14

VERSLAG over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie inzake verjaringstermijnen bij verkeersongevallen

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

VERSLAG Het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

VERSLAG over e-democratie in de Europese Unie: potentieel en uitdagingen

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

VERSLAG over de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

VERSLAG over aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

VERSLAG over de toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Opinions - as shadow rapporteur

11

ADVIES inzake de Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (verordening betreffende privacy en elektronische communicatie)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

ADVIES inzake het Europees actieplan inzake e-overheid 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

ADVIES over de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

ADVIES inzake de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

ADVIES inzake het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Institutionele ontwerpresoluties

2

Schriftelijke vragen

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Commissie

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Raad

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Commissie

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Commissie

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Commissie

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Commissie

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Commissie

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Raad

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Commissie

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Commissie

Mondelinge vragen

2

Schriftelijke stemverklaringen

4

 

Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Een Europese pijler van sociale rechten (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels