Kristina WINBERG : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 02-07-2018 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sverigedemokraterna (Zweden)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 17-09-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 14-07-2014 / 05-03-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, vanuit genderperspectief  
- LIBE_AD(2016)575345 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting voor de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming voor het begrotingsjaar 2013  
- LIBE_AD(2015)541384 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen