Igor ŠOLTES : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 21-11-2016 : Verjamem! Lista dr. Igorja Šoltesa (Slovenië)
 • 22-11-2016 / 01-07-2019 : Lista dr. Igorja Šoltesa (Slovenië)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 05-10-2016 : Commissie begrotingscontrole
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 23-10-2016 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer  
- A8-0259/2016 -  
-
CONT 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in relaties tussen bedrijven onderling in de voedselvoorzieningsketen  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)  
- IMCO_AD(2018)618145 -  
-
IMCO 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0400/2017 - Max Andersson) SL  
 

Zgroženi smo lahko nad dejstvom, da pravica do branja, izobraževanja in informiranja v 21. stoletju še vedno ni zagotovljena vsem ljudem. Slepim in slabovidnim v razvitih državah je v dostopnih oblikah na voljo samo 5 % vseh objavljenih knjig, v državah v razvoju pa manj kot 1 %. Gre za kršenje temeljnih človekovih pravic, kar je nedopustno. S tem, ko se zavlačuje z implementacijo Marakeške pogodbe, smo tako vsak dan korak dlje od enakopravnosti, ki bi morala biti nekaj samoumevnega!
Skrajni čas je, da to spremenimo, zato sem podprl priporočilo, da se čimprej odobri sklenitev Marakeške pogodbe. Z Marakeško pogodbo bomo en pomemben korak bližje temu cilju, saj bomo povečali razpoložljivost knjig v Evropi in tretjih državah in tako zmanjšali neenakopravnost, ki smo ji priča. Ob tem pozivam države članice k čim bolj celoviti implementaciji v praksi. Nekatere slovenske invalidske organizacije so namreč že izrazile skrb, da bi lahko pri implementaciji v slovensko zakonodajo prišlo do sprememb, ki bi trenutno stanje morebiti celo poslabšale, česar nikakor ne smemo dopustiti. Opozarjam tudi na to, da so za celovito implementacijo potrebna tudi ustrezna finančna sredstva, saj bo brez tega težko pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju težko uresničiti.

Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) SL  
 

Spodbujanje varnosti vozil v EU je pomembno, saj na letni ravni v prometnih nesrečah v EU izgubi življenje okoli 30.000 oseb. Kljub visoki številki statistični podatki kažejo, da so evropske ceste še vedno med najvarnejšimi na svetu. A vseeno je vsaka smrt ali resna poškodba preveč.
Da bi dosegli strateški cilj in med letoma 2010 in 2020 prepolovili število smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU, bodo potrebna dodatna prizadevanja. Tu so države članice glavni akterji, saj se večina vsakodnevnih ukrepov izvaja na nacionalni in lokalni ravni. Poleg omenjenega se mi zdi pomembno, da so proizvajalci iskreni pri obveščanju državljanov o varnosti vozil in njihovem delovanju. Zato je potrebno, da se evropskim potrošnikom v primeru ugotovljenih neskladnosti omogoči hitre, ustrezne in usklajene popravne ukrepe, vključno z vseevropskim odpoklicem vozil, če bi bilo to potrebno, obenem pa potrošnikom zagotoviti pravico do kompenzacijskih ukrepov, kot je povrnitev stroškov, zamenjava ali popravilo vozila, z zagotovljeno uporabo nadomestnega vozila.
Pomembno pa je tudi omeniti prehod na bolj trajnostni promet, ki zagotavlja učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Ker je poročilo dobro strukturirano in zajema pomembnejše aspekte zagotavljanja varnosti v prometu, sem glasoval za njegovo sprejetje in ga tudi podprl.

Actieplan voor financiële retaildiensten (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) SL  
 

Maloprodajne finančne storitve so sestavni del vsakdanjega življenja, žal pa trg EU na tem področju, kljub izboljšavam v zadnjih letih, ostaja še vedno precej razdrobljen.
Poenostavitev dostopa do finančnih storitev bi pripomogla k bolj harmoničnemu in bolj poštenemu enotnemu trgu, poleg tega bi od tega potrošniki imeli koristi v obliki dostopnosti, padca cen in izboljšanju kakovosti storitev.
Pomembno je, da se ne dela razlik med domačimi in čezmejnimi ponudniki finančnih storitev. Potrošnikom je potrebno omogočiti najboljšo izbiro in jih dosledno seznaniti z vsemi pristojbinami in drugimi povezanimi stroški ter da se kljub zmanjšanju trgovinskih ovir ne niža standardov varstva potrošnikov.
Ker se strinjam s pristopom poročevalca in pozdravljam pomembnejše aspekte, ki jih je izpostavil v poročilu, sem glasoval v prid le-temu.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de EU als dolfinariumvrije zone  
- P8_DCL(2016)0104 - Vervallen  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 46 - 04-01-2017
Schriftelijke verklaring over verbetering van de energie-efficiëntie in afgelegen regio's, berg- en plattelandsgebieden  
- P8_DCL(2016)0103 - Vervallen  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 101 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de bevordering van de visconsumptie  
- P8_DCL(2016)0095 - Vervallen  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 66 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen