Franc BOGOVIČ : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska ljudska stranka (Slovenië)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013  
- REGI_AD(2019)629655 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 560/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën  
- REGI_AD(2017)604609 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voortgangsverslag inzake hernieuwbare energie  
- AGRI_AD(2016)578551 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009  
- AGRI_AD(2017)599577 -  
-
AGRI 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië  
- AGRI_AD(2014)539868 -  
-
AGRI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Europees Defensiefonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SL  
 

V času, ko se pojavljajo tako stare kot nove oblike varnostnih groženj, je za Evropo še posebej pomembno, da prevzame odgovornost za svojo varnost v svoje roke, zato nimam zadržkov glede podpore predlogu o Evropskem obrambnem skladu za obdobje 2021–2027.
Geopolitična slika Evropske unije se je v zadnjem desetletju zelo spremenila, smo pod pritiskom tako kibernetskih kot klasičnih oblik napadov, razmere v sosednjih regijah so nestabilne.
Že leta 2017 so vodje EU v skupni deklaraciji pozvali k močnejšim obrambnim organom ter krepitvi obrambne industrije držav članic. Obrambni sektor je razpršen med državami članicami, operacije se pogosto podvajajo, kar vodi v veliko neučinkovitost.
Predlagan sklad bo Komisiji omogočal finančno podporo med državnim projektom na področju raziskav in razvoja v obrambnem sektorju. Financiral bo izdelavo prototipov, spodbujal bo skupno in usklajeno nabavo napredne obrambne tehnologije in opreme.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) SL  
 

Pozdravljam vzpostavitev programa InvestEU, saj se investicijske aktivnosti v Evropski uniji še niso povrnile na raven pred globalno ekonomsko krizo.
Kljub temu da so se razmere predvsem zaradi strukturnih reform držav članic, boljše ekonomske situacije in javnih investicij izboljšale, ostaja velik razkorak z razmerami pred krizo.
InvestEU bo oblikoval evropsko strategijo, ki bo obravnavala vrzeli, ki ovirajo investicije v nove mobilnostne modele, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost, raziskave in inovacije, digitalizacijo, izobraževanje, infrastrukturo, krožno gospodarstvo ter razvoj majhnih in srednje velikih podjetji.
S programom želi Evropska unija spodbuditi konkurenčnost evropskega gospodarstva in njegovo rast prek digitalizacije ter inovacij, zagotoviti socialno prožnost in vključenost ter dodatno krepiti in povezati skupni evropski trg.
Deloval bo na štirih področjih, to so trajnostna infrastruktura, raziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednje velika podjetja ter družbene investicije z razvojem veščin. Uredba predvideva še svetovalno vozlišče, ki bo zagotavljalo tehnično pomoč vlagateljem in podjetnikom ter portal InvestEU za zagotavljanje informacij o naložbenih priložnostih.

Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's (A8-0363/2018 - Paul Tang) SL  
 

Strokovna skupina, imenovana s strani Evropske komisije, je določila dve glavni zahtevi za bolj trajnosti finančni sistem, to sta izboljšanje prispevka finančnega sektorja k trajnostni in vključujoči rasti ter krepitev finančne stabilnosti preko vključevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov.
V tem predlogu je postavljen okvir EU, ki umešča okoljske, socialne in upravljavske vidike v središče finančnega sistema, z namenom podpore preoblikovanju evropskega gospodarstva v smeri okolju prijaznejšega, odpornejšega, krožnega sistema.
Ti vidiki so s predlogom vključeni v naložbene in svetovalne procese vseh sektorjev in omogočajo udeležencem na finančnih trgih sprejemanje bolj informiranih odločitev. Za pomoč vlagateljem pri primerjavi ogljičnih odtisov bosta uvedeni novi kategoriji referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in ugodno ogljično bilanco. Med seboj komplementarni predlogi bi morali olajšati naložbe v trajnostne projekte in sredstva po vsej EU.
Trajnostni cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija do leta 2030, bodo zahtevali velike naložbe. Velik del le-teh bo moral priti iz zasebnega sektorja, zato je nujno, da velik del naložb preusmerimo v bolj trajnostne projekte ter da ponovno celovito razmislimo o evropskem finančnem okvirju.
Zaradi vsega navedenega sem omenjeno poročilo podprl.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over verbetering van de energie-efficiëntie in afgelegen regio's, berg- en plattelandsgebieden  
- P8_DCL(2016)0103 - Vervallen  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 101 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het verbeteren van de toegang voor regionale en lokale autoriteiten tot de Europese structuur- en investeringsfondsen  
- P8_DCL(2016)0075 - Vervallen  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Professor Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 58 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over Europese GGO-vrije regio's  
- P8_DCL(2016)0072 - Vervallen  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 80 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen 

Contact