Francisco de Paula GAMBUS MILLET : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 10-05-2016 : Unió Democràtica de Catalunya (Spanje)
 • 11-05-2016 / 01-07-2019 : - (Spanje)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake "Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen"  
- ENVI_AD(2018)615313 -  
-
ENVI 
ADVIES over het voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief)  
- ENVI_AD(2017)597388 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake autonoom rijden in het Europees vervoer  
- ITRE_AD(2018)623925 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU  
- ENVI_AD(2018)622225 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107  
- ENVI_AD(2018)625402 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) ES  
 

He votado a favor de la reducción de los créditos de compromiso y de pago y de actualizar tanto los gastos como los ingresos del presupuesto. Por un lado, con respecto a los gastos, a favor de la reducción en 48,7 millones de euros y 4,7 millones de euros, respectivamente, para beneficiar la «competitividad para el crecimiento y el empleo» y para el «crecimiento sostenible». Por lo que se refiere a los ingresos, es necesario revisar las previsiones relativas a los recursos propios tradicionales (es decir, derechos de aduana y cotizaciones en el sector del azúcar).

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) ES  
 

He votado a favor del informe considerando que el Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación, en un determinado ejercicio presupuestario, de gastos claramente determinados que no puedan financiarse dentro de los límites máximos disponibles para una o más de las demás rúbricas. La movilización de este Instrumento, previsto en el artículo 11 del Reglamento sobre el MFP, demuestra una vez más la imperativa necesidad de que el presupuesto de la Unión sea más flexible.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) ES  
 

He votado a favor del informe considerando que tiene por objeto depositar, en el presupuesto general de la Unión para 2019, 50 millones de euros en créditos de compromiso y pago para el pago puntual y eficaz de anticipos en caso de catástrofe, permitiendo así a la Unión responder a situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales graves y expresar su solidaridad a las regiones afectadas en Europa o en países que estén negociando su adhesión.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese dag van het fruit  
- P8_DCL(2016)0130 - Vervallen  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 132 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over chronische niet-kankerpijn bij personen ouder dan 65  
- P8_DCL(2016)0065 - Vervallen  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 136 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de rechten van kankerpatiënten  
- P8_DCL(2015)0030 - Vervallen  
Elisabetta GARDINI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Françoise GROSSETÊTE , Kostas CHRYSOGONOS , David BORRELLI , Piernicola PEDICINI , Simona BONAFÈ , José Inácio FARIA , Luigi MORGANO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Eleonora EVI , Marlene MIZZI , Daciana Octavia SÂRBU , Kateřina KONEČNÁ , Roberta METSOLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Philippe DE BACKER  
Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 257 - 08-12-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen