Claudia SCHMIDT : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Österreichische Volkspartei (Oostenrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 10-12-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 11-12-2017 / 11-03-2018 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 11-12-2017 / 11-03-2018 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 06-03-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
- CONT_AD(2019)631923 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2015  
- TRAN_AD(2017)595599 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2015  
- TRAN_AD(2017)595619 -  
-
TRAN 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa  
- TRAN_AD(2018)627581 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en de oprichting van de EFDO-garantie en het EFDO-Garantiefonds  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (B8-0068/2018) DE  
 

Klare Unterstützung für die Forderung „Null Toleranz gegenüber Genitalverstümmelung bei Frauen“ in der gleichnamigen Resolution, die wir im Europäischen Parlament verabschiedet haben. Genitalverstümmelung ist eine grausame Form der Verletzung der Rechte von Frauen und stellt weltweit leider immer noch ein Problem dar. Die Forderungen betreffend den reproduktiven und sexuellen Rechte lehne ich entschieden ab und daher habe ich gegen die entsprechenden Anträge im Text gestimmt.

Bezwaar tegen een uitvoeringsmaatregel: wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (B8-0542/2017) DE  
 

Ich habe mich bei dem Entschließungsantrag zu dem Entwurf der Verordnung der Kommission zur Festlegung wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung endokrinschädlicher Eigenschaften enthalten. Die Evaluierung von wissenschaftlichen Kriterien soll keine politische Entscheidung sein, denn bei der Ausarbeitung selbiger waren Experten im Einsatz. Dem Vorwurf, dass der Verordnungsvorschlag nicht objektiv klassifizierbar wäre, steht die Gefahr gegenüber, dass die derzeit geltenden interimistischen Kriterien nicht geeignet sind, die endokrinen Disruptoren nach heutigem Stand der Technik zufriedenstellend zu regeln. Die Europäische Kommission ist aufgerufen, dieses Vakuum so schnell wie möglich zu schließen.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen