Cora van NIEUWENHUIZEN

Interventie(s) in de plenaire vergadering

47

Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (debat)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(16)

Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (debat) (2)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(16)

Europees cloudinitiatief (debat)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(16)

Binnenlands passagiersvervoer per spoor (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.10)

Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude (A8-0307/2016 - Werner Langen)

24-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-24(9.7)

Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude (debat)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(16)

Werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (debat)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(17)

Verslag(en) - als rapporteur

3

VERSLAG over fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten

ECON
10-04-2015 A8-0131/2015

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

21

VERSLAG over een ruimtestrategie voor Europa

ITRE
05-07-2017 A8-0250/2017

VERSLAG Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties

ECON
26-06-2017 A8-0235/2017

VERSLAG over de digitalisering van de Europese industrie

ITRE
10-05-2017 A8-0183/2017

VERSLAG over het Europees cloudinitiatief

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

ITRE
01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363

ADVIES inzake Europese normen – tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1025/2012

ITRE
29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594

ADVIES inzake ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie

ITRE
11-04-2016 ITRE_AD(2016)575369

ADVIES inzake inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten: impact en op weg naar een efficiënter en doeltreffender EU-kader voor financiële regelgeving en een kapitaalmarktenunie

ITRE
13-10-2015 ITRE_AD(2015)560837

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Institutionele ontwerpresoluties

1

Ontwerpresolutie over marktkansen in de ruimtevaartsector

01-06-2016 B8-0739/2016

Schriftelijke vragen

23

Geloofwaardigheid van de bail-inregels van de EU voor banken

11-07-2017 E-004642/2017 Commissie

Impact van software op solventie

17-05-2017 E-003394/2017 Commissie

Onlineveilingen en herroepingsrecht II

27-04-2017 E-002957/2017 Commissie

Vraag van EU-instellingen naar ruimtediensten

05-04-2017 E-002538/2017 Commissie

Hervormingen in Griekenland om groei en banen te creëren

30-03-2017 E-002249/2017 Commissie

Wereldwijd navigatiesysteem Galileo en compatibiliteit van apparatuur voor mobiele communicatie

17-03-2017 E-001829/2017 Commissie

Groei en het scheppen van werkgelegenheid in Griekenland

09-12-2016 E-009303/2016 Commissie

Herinvoering van gedwongen sterilisatie van transgenders in Slowakije

28-11-2016 E-008856/2016 Commissie

Mogelijk geval van overheidssteun aan een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde autofabrikant

07-11-2016 E-008410/2016 Commissie

Mondelinge vragen

6

Belastingheffing op havens

13-03-2017 O-000018/2017 Commissie

Concurrentieverstorende gevolgen van gemeenschappelijk eigendom van grote institutionele beleggers

16-09-2016 O-000113/2016 Commissie

Doorvoering van hervormingen voor banen en groei in Griekenland

24-06-2016 O-000095/2016 Commissie

Ondersteuningsfactor voor kmo's

06-04-2016 O-000065/2016 Commissie

Volgens Europol worden ten minste 10 000 vluchtelingenkinderen vermist

10-02-2016 O-000025/2016 Commissie

Minstens 10 000 minderjarige vluchtelingen vermist volgens Europol

10-02-2016 O-000024/2016 Raad

Schriftelijke stemverklaringen

12

Corruptie en mensenrechten in derde landen (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)

13-09-2017

De VVD is voorstander van een harde aanpak van corruptie in ontwikkelingslanden. De VVD is echter tegen het voorstel om bedrijven te verplichten tot country-to-country reporting . Dit zorgt voor administratieve rompslomp, remt economische groei en verstoort de concurrentieverhoudingen.

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)

05-07-2017

De VVD is van mening dat de verwijzing naar de bestedingsnorm voor ontwikkelingssamenwerking (0,7 % van het bnp) niet thuishoort in de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba. De VVD steunt echter wel het uitgangspunt dat de Amerikaanse economische sancties tegen Cuba niet dienen te worden voortgezet, omdat activiteiten van Europese investeerders en bedrijven in Cuba hierdoor worden belemmerd. Derhalve heeft de VVD ingestemd met de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.

Verjaringstermijnen bij verkeersongevallen (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda)

04-07-2017

Alhoewel de VVD zich in principe kan vinden in de wens om enige harmonisatie op dit onderwerp tot stand te brengen, is het gedetailleerde en concrete voorstel in dit rapport te vergaand. De VVD-delegatie heeft zich derhalve onthouden.

Gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht (A8-0210/2017 - Emil Radev)

04-07-2017

Alhoewel de VVD zich in principe kan vinden in de wens om enige harmonisatie op dit onderwerp tot stand te brengen, is het gedetailleerde en concrete voorstel in dit rapport te vergaand. De VVD-delegatie heeft zich derhalve onthouden.

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)

04-07-2017

De VVD is voorstander van transparantie van bedrijven met betrekking tot de betaalde belasting in verschillende lidstaten. Een verplichting om deze informatie te delen met de belastingdiensten van de lidstaten is een goed middel om belastingontwijking en belastingontduiking tegen te gaan.
Het voorliggende voorstel gaat verder en verplicht bedrijven ertoe deze informatie publiek te maken, wat negatieve effecten zal hebben op de concurrentiepositie van Europese bedrijven. Ook wordt het hierdoor voor buitenlandse bedrijven minder aantrekkelijk om in Europa te investeren. Het voorstel wijkt af van afspraken die op mondiaal niveau zijn gemaakt. De VVD is tegen Europese koppen op internationale regelgeving.

Bezwaar tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de controlemaatregelen voor de hennepteelt en bepaalde betalingsvoorschriften (B8-0395/2017)

14-06-2017

De VVD is voorstander van de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De VVD is ook van mening dat de Europese Commissie hiervoor voorstellen mag doen in de vorm van gedelegeerde verordeningen. De VVD is het daarom niet eens met de tekst in de resolutie waarin wordt geconstateerd dat het recht van het Parlement als medewetgever ernstig wordt ondermijnd.
Aangezien het voorstel (om het gebruik van gewasbescherming in ecologische aandachtsgebieden te verbieden) onderdeel van het pakket is, kan de VVD echter niet instemmen met de gedelegeerde verordening.
Ondanks dat er in Nederland al een algemeen verbod is op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden (EA), is in samenspraak met de sector besloten een uitzondering te maken voor de teelt van afrikaantjes (Tagetes) en stikstofbindende gewassen. Afrikaantjes worden ingezet voor aaltjesbestrijding. Het gebruik van chemische grondontsmettingsmiddelen is hierdoor niet meer nodig. Stikstofbindende gewassen kunnen het gebruik van soja in diervoeder reduceren, waardoor de afhankelijkheid van soja-import vermindert.
Sinds 2014 hebben bedrijven die afrikaantjes en stikstofbindende gewassen telen hun bedrijfsvoering hierop aangepast. Een algemeen verbod is daarom niet alleen schadelijk voor de ondernemer, maar zal ook tot gevolg hebben dat boeren weer terug moet vallen op minder milieuvriendelijke alternatieven.

De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)

14-06-2017

De VVD is ook tegen een eventuele pensioenkloof voor vrouwen ten opzichte van mannen, maar beschouwt dit als een nationale aangelegenheid en heeft zich derhalve onthouden.

Verslag 2016 over Servië (A8-0063/2017 - David McAllister)

14-06-2017

De VVD erkent het belang van een Rusland-onafhankelijk Servië. Dit betekent echter niet dat toetreding tot de EU aan de orde is.

Verslag 2016 over Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)

14-06-2017

De VVD is bezorgd over de ontwikkelingen in Kosovo. Mede hierdoor is toetreding tot de EU niet aan de orde.

Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)

14-06-2017

De VVD is positief over de ontwikkelingen in Macedonië, maar legt zich niet vast op het openen van toetredingsonderhandelingen.