Anja HAZEKAMP : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partij voor de Dieren (Nederland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie visserij

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade  
- ENVI_AD(2017)599800 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst  
- AGRI_AD(2017)595439 -  
-
AGRI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De situatie in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)  
 

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om via dialoog en onderhandelingen een uitweg te vinden uit de huidige situatie in Venezuela. Het tekort aan voedsel en medicijnen, de schendingen van mensenrechten en de onveiligheid in Venezuela zijn alle te wijten aan politiek wanbeheer en het autocratische gedrag van de regering Maduro. We veroordelen ook nadrukkelijk het gewelddadige neerslaan van burgerprotesten en het schenden van de persvrijheid.
Daarnaast zijn we van mening dat de presidentsverkiezingen in 2018 niet legitiem zijn verlopen. We pleiten daarom voor nieuwe, eerlijke, vrije en open presidentsverkiezingen, op zo kort mogelijke termijn, zodat het volk van Venezuela zelf via democratische weg kan bepalen wie hun president wordt.
Internationale waarnemers kunnen helpen om eerlijke verkiezingen te garanderen, maar het is niet aan buitenlandse actoren als Rusland, Turkije, de VS of de Europese Unie, in dit geval het Europees Parlement, om partij te kiezen voor specifieke kandidaten of personen. Daarmee wordt mogelijk bijgedragen aan verdere polarisatie en escalatie van de situatie, zowel in Venezuela zelf als op het internationale toneel.

Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (B8-0589/2017)  
 

Met het “Actieplan voor de natuur, de mensen en de economie” probeert de Europese Commissie het verlies aan biodiversiteit aan te pakken, zodat de doelstellingen van de Biodiversiteitsstrategie 2020 alsnog kunnen worden gehaald. Via een resolutie stelt het Europees Parlement dat het actieplan een stap in de goede richting is, mits het snel in werking treedt, er continu wordt geïnvesteerd en de herstelmethodes doeltreffend zijn.
De Partij voor de Dieren vindt dat de biodiversiteit alleen kan worden hersteld als de oorzaken van het verlies worden weggenomen. Eén van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit is de intensieve veehouderij. Daarover wordt echter met geen woord gerept in het actieplan of de resolutie. In de resolutie wordt de Commissie daarentegen wel verzocht met concrete plannen te komen om de zogenaamde negatieve impact van wolven en andere dieren op de landbouw en het toerisme aan te pakken. Er wordt onder meer gevraagd om de dieren te ´beheren´, wat in de praktijk niets anders is dan de dieren dood te schieten.
Omdat de impact van de intensieve veehouderij wordt genegeerd en omdat wolven onterecht als boosdoeners worden aangewezen, heb ik tegen deze resolutie gestemd.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)  
 

Ik vind dat mensen niet de dupe mogen worden van falend Europees sociaaleconomisch beleid en kortzichtige handelsbelangen. Daarom heb ik voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gestemd, maar ik vind dit een doekje voor het bloeden. Eigenlijk vind ik dat de bedrijven en de lidstaten zelf met passende steunmaatregelen en een fatsoenlijk sociaal plan moeten komen, en niet langer geld van de lidstaten rondpompen. Veel grote bedrijven zetten hun werknemers na jarenlange trouwe dienst op straat, omdat ze hun productie verplaatsen naar plekken waar ze goedkopere arbeidskrachten kunnen vinden. Deze mensonterende praktijken keur ik ten strengste af. Maar met de middelen uit het Europees Fonds zorgen we er tenminste voor dat 1646 weggestuurde werknemers van het Italiaanse bedrijf Almaviva niet in de kou blijven staan.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over gezondheidszorg voor transgenders  
- P8_DCL(2016)0011 - Vervallen  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Aantal ondertekenaars : 76 - 02-05-2016
Schriftelijke verklaring over de instandhouding en het welzijn van Aziatische olifanten  
- P8_DCL(2015)0062 - Vervallen  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Aantal ondertekenaars : 87 - 15-01-2016
Schriftelijke verklaring over de inrichting van een centraal loket voor dierenwelzijn  
- P8_DCL(2015)0022 - Vervallen  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Datum bekendmaking : 27-05-2015
Vervaldatum : 27-08-2015
Aantal ondertekenaars : 84 - 26-08-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact