Anja HAZEKAMP : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 183 van het Reglement

Europees burgerinitiatief (A8-0226/2018 - György Schöpflin)  
 

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan de stem van burgers. Het Europees burgerinitiatief is daarvoor van groot belang. Het is essentieel dat dit instrument makkelijk te gebruiken is voor burgers en voor organisaties die opkomen voor het publieke belang. Het hervormingsvoorstel dat vandaag ter stemming komt, schiet daarin helaas zeer te kort. Het verzamelen van handtekeningen wordt niet makkelijker maar juist moeilijker gemaakt, doordat er één rigide onlineplatform wordt opgedrongen. Ook betreuren wij dat goede voorstellen, zoals om de leeftijd van deelnemers te verlagen naar 16 jaar, zijn tegengehouden.

De situatie in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)  
 

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om via dialoog en onderhandelingen een uitweg te vinden uit de huidige situatie in Venezuela. Het tekort aan voedsel en medicijnen, de schendingen van mensenrechten en de onveiligheid in Venezuela zijn alle te wijten aan politiek wanbeheer en het autocratische gedrag van de regering Maduro. We veroordelen ook nadrukkelijk het gewelddadige neerslaan van burgerprotesten en het schenden van de persvrijheid.
Daarnaast zijn we van mening dat de presidentsverkiezingen in 2018 niet legitiem zijn verlopen. We pleiten daarom voor nieuwe, eerlijke, vrije en open presidentsverkiezingen, op zo kort mogelijke termijn, zodat het volk van Venezuela zelf via democratische weg kan bepalen wie hun president wordt.
Internationale waarnemers kunnen helpen om eerlijke verkiezingen te garanderen, maar het is niet aan buitenlandse actoren als Rusland, Turkije, de VS of de Europese Unie, in dit geval het Europees Parlement, om partij te kiezen voor specifieke kandidaten of personen. Daarmee wordt mogelijk bijgedragen aan verdere polarisatie en escalatie van de situatie, zowel in Venezuela zelf als op het internationale toneel.

Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (B8-0589/2017)  
 

Met het “Actieplan voor de natuur, de mensen en de economie” probeert de Europese Commissie het verlies aan biodiversiteit aan te pakken, zodat de doelstellingen van de Biodiversiteitsstrategie 2020 alsnog kunnen worden gehaald. Via een resolutie stelt het Europees Parlement dat het actieplan een stap in de goede richting is, mits het snel in werking treedt, er continu wordt geïnvesteerd en de herstelmethodes doeltreffend zijn.
De Partij voor de Dieren vindt dat de biodiversiteit alleen kan worden hersteld als de oorzaken van het verlies worden weggenomen. Eén van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit is de intensieve veehouderij. Daarover wordt echter met geen woord gerept in het actieplan of de resolutie. In de resolutie wordt de Commissie daarentegen wel verzocht met concrete plannen te komen om de zogenaamde negatieve impact van wolven en andere dieren op de landbouw en het toerisme aan te pakken. Er wordt onder meer gevraagd om de dieren te ´beheren´, wat in de praktijk niets anders is dan de dieren dood te schieten.
Omdat de impact van de intensieve veehouderij wordt genegeerd en omdat wolven onterecht als boosdoeners worden aangewezen, heb ik tegen deze resolutie gestemd.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)  
 

Ik vind dat mensen niet de dupe mogen worden van falend Europees sociaaleconomisch beleid en kortzichtige handelsbelangen. Daarom heb ik voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gestemd, maar ik vind dit een doekje voor het bloeden. Eigenlijk vind ik dat de bedrijven en de lidstaten zelf met passende steunmaatregelen en een fatsoenlijk sociaal plan moeten komen, en niet langer geld van de lidstaten rondpompen. Veel grote bedrijven zetten hun werknemers na jarenlange trouwe dienst op straat, omdat ze hun productie verplaatsen naar plekken waar ze goedkopere arbeidskrachten kunnen vinden. Deze mensonterende praktijken keur ik ten strengste af. Maar met de middelen uit het Europees Fonds zorgen we er tenminste voor dat 1646 weggestuurde werknemers van het Italiaanse bedrijf Almaviva niet in de kou blijven staan.

De eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegeven in elektronische communicatie en intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin) EN  
 

I support the ePrivacy Regulation’s main goal: to put citizens back in control of their own personal data online. In this online environment where so much of our very sensitive personal data is floating around and being monetised by so many different business players, it is imperative that citizens are empowered again by putting the notion of consent central in the processing of personal data. Data protection and privacy are fundamental rights; they are not just mere ‘regulatory burdens’ or ‘red tape’ like the big business lobby has tried to frame it. Businesses in the digital environment are still allowed to process personal data, they just can’t do it without having the people whose data they are collecting know about it and agree to it. Citizens want access to the digital world without being tracked or monitored 24/7.
My vote today reinforces what citizens and new innovative businesses already know: that European citizens want digital services that are built on respect for privacy and data protection, and do not want to be offered services and goods which run contrary to their civil liberties and fundamental rights.

Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (A8-0292/2017 - Laura Agea)  
 

Deze resolutie vraagt om een nieuw systeem voor minimuminkomens op Europees niveau. De Partij voor de Dieren vindt dat armoede moet worden bestreden, bijvoorbeeld door een minimumloon in te stellen. Dit kan echter veel beter op nationaal niveau worden geregeld. Landen kunnen zelf veel beter inspelen op de verschillen die bestaan binnen Europa, bijvoorbeeld op het gebied van prijsniveaus, sociale zekerheidsstelsels en pensioenopbouw.
Daarnaast is de kans groot, dat Brussel bij eventuele voorstellen voor een Europees minimuminkomen de laagste gemeenschappelijke deler zal hanteren wat uiteindelijk voor niemand tot verbetering leidt. Lidstaten kunnen onderling afspraken maken om tot vergelijkbare minimumlonen te komen.

In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)  
 

Veel soorten van de tonijnfamilie worden bedreigd door overbevissing. De Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) doet aanbevelingen voor beschermingsmaatregelen voor deze soorten. In het voorliggende voorstel heeft de Europese Commissie aanbevelingen, waarvan een groot deel stamt uit 2008, omgezet in EU-wetgeving.
De Partij voor de Dieren vindt het schandalig dat het bijna tien jaar heeft geduurd voordat de Europese Commissie de aanbevelingen van de ICCAT heeft omgezet in EU-wetgeving. Daarnaast keurt de Partij voor de Dieren het sterk af dat – ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie - een aantal beschermingsmaatregelen zijn afgezwakt door de Commissie visserij van het Europees Parlement en door de EU-lidstaten.
Ondanks de afzwakking van het originele Commissievoorstel en de veel te trage invoering is het belangrijk dat ICCAT-aanbevelingen worden omgezet in wetgeving. De aanbevelingen hebben namelijk tot doel de visserijdruk op tonijnen, zwaardvissen en marlijnen te verminderen en de selectiviteit van vistuig te verbeteren. Daarnaast is Europa internationaal verplicht om zich te houden aan de beschermingsmaatregelen van de ICCAT.
Daarom heb ik, ondanks de afzwakking van de beschermingsmaatregelen, toch vóór dit akkoord tussen de Raad en de Commissie visserij gestemd.

Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee (A8-0179/2017 - Marco Affronte)  
 

De Middellandse Zee wordt ernstig bedreigd door overbevissing, vervuiling en andere factoren. Meer dan 93 % van de beoordeelde soorten in de Middellandse Zee wordt overbevist. Met dit verslag roept het Europees Parlement op om de overbevissing te stoppen, visserijvrije herstelgebieden aan te wijzen, beter samen te werken met niet-EU-landen en vistuig te verduurzamen.
Het verslag bevat enkele punten waar de Partij voor de Dieren niet achter staat, zoals de vervanging van commerciële visserij door recreatieve visserij, die in de ogen van de rapporteur minder belastend zou zijn.
De positieve punten in dit verslag wegen zwaarder dan de punten die de Partij voor de Dieren niet kan onderschrijven. Daarnaast is er zeer dringend actie nodig om de Middellandse Zee te redden. Ik heb daarom vóór dit verslag gestemd.

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)  
 

De Britse kiezer heeft gesproken. Daarom moet de wil van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen gerespecteerd en gefaciliteerd worden. De brexit kan echter niet zonder gevolgen blijven voor de wijze waarop in Europa wordt samengewerkt. Het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU vraagt om nieuwe bezinning over de voortdenderende trein van Europese integratie en machtsoverdracht. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat er gezocht moet worden naar nieuwe vormen van Europese samenwerking, zowel op politiek als monetair vlak. De nieuwe Verklaring van Rome en de voorstellen van de Groep op hoog niveau inzake eigen middelen mogen hiervoor echter niet als uitgangspunt dienen.

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)  
 

Om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te beperken, is het belangrijk om de werkelijke uitstoot en de belasting van het milieu te kennen. De uitstoot van schadelijke uitlaatgassen moet daarom onder reële rijomstandigheden door een onafhankelijke partij getest worden. Bovendien moeten autofabrikanten die informatie over de schadelijke impact van auto’s op het milieu achterhouden, of consumenten bedriegen met sjoemelsoftware, streng worden aangepakt.
Het voorstel om hiervoor een Europees agentschap op te richten dat controleert of de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen van nieuwe auto’s voldoet aan Europese eisen, is een farce. Net als bij andere EU-instanties zal de expertise voor dit agentschap voornamelijk gezocht worden bij de industrie zelf. De onafhankelijkheid en effectiviteit van zulke controles zijn dus ver te zoeken.
De Partij voor de Dieren voorziet bovendien problemen met de democratische controle op dit agentschap vanwege verdere centralisatie van macht en overdracht van bevoegdheden aan Brussel. Zo’n agentschap is een overbodige nieuwe bestuurslaag.
De Partij voor de Dieren pleit voor méér, beter gecoördineerde en onafhankelijke controles om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te beperken. Dit kunnen we beter overlaten aan de lidstaten dan aan de Europese Unie en de auto-industrie.

Contact