Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ : Advies als rapporteur 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- LIBE_AD(2018)626976 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de situatie in Hongarije (overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017)  
- AFCO_AD(2018)615423 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties  
- LIBE_AD(2017)606049 -  
-
LIBE 

Contact