Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nauwere samenwerking  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie  
- AFCO_AD(2018)627917 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren  
- AFCO_AD(2018)604673 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake de controle op de toepassing van het EU-recht in 2016  
- AFCO_AD(2018)618186 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake het jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het Verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering  
- AFCO_AD(2017)606198 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties  
- AFCO_AD(2017)607865 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake de controle op de toepassing van het EU-recht 2015  
- AFCO_AD(2017)603107 -  
-
AFCO 

Contact