Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • Spanje Independiente
 • Geboortedatum: 14 november 1966, Madrid

Interventie(s) in de plenaire vergadering

257

De situatie van christenen in het Midden-Oosten (debat)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (debat)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(21)

Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken

06-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-06(4.3)

Medische hulpmiddelen (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Situatie in Venezuela (debat)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(18)

Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(8.4)

Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (debat)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (debat) (2)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

7

VERSLAG over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

VERSLAG over mensenrechten en migratie in derde landen

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

VERSLAG De particuliere sector en ontwikkeling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

VERSLAG over het jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman in 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

ADVIES inzake het Europees burgerinitiatief

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinions - as shadow rapporteur

20

ADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

ADVIES inzake de vraag hoe met behulp van het GLB meer werkgelegenheid in landelijke gebieden gecreëerd kan worden

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

ADVIES over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

ADVIES inzake de uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees Parlement over de sociale en milieunormen, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573190

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573187

ADVIES inzake het verslag over de toepassing van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG

FEMM
22-02-2016 FEMM_AD(2016)571424

Ontwerpresolutie(s)

243

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Ethiopië, met name de zaak van dr. Merera Gudina

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Zuid-Sudan

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de EU-strategie voor Syrië

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het vluchtelingenkamp Dadaab

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

  Motion for a resolution on Ethiopia notably the case of Dr Merera Gudina

15-05-2017 B8-0377/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0372/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0370/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over het syndroom van Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over het overmatig gebruik of misbruik van antibiotica

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Vervallen

Details

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over idiopathische pulmonale fibrose

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Afgesloten met een meerderheid

Details

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Datum van aanneming : 11-07-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 12-09-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over universele toegang tot kraamzorg

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Vervallen

Details

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Schriftelijke verklaring over onderzoek naar en preventie van endometriose

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Vervallen

Details

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 193 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over het bevorderen van systemen voor inclusief onderwijs

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Vervallen

Details

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 263 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over pesten en geweld op school

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 119 - 08-12-2015

Parlementaire vraag/vragen

203

Eerbiediging van de EU-burgerschapsrechten van onderdanen van het VK in de EU

05-05-2017 P-003168/2017

  The Basque economic agreement as an obstacle to European tax harmonisation

04-05-2017 E-003173/2017

  Measures for combating sexism in education

18-04-2017 E-002750/2017

  VP/HR - Homophobia in Chechnya

12-04-2017 E-002719/2017

  VP/HR - European Union's stance and role of the VP/HR following the coup in Venezuela

04-04-2017 E-002501/2017

Bedreigingen voor de academische vrijheid in Hongarije

03-04-2017 P-002499/2017

  Clauses banning pregnancy, and discrimination against women in sport

27-03-2017 E-002082/2017

Mensenhandel

24-03-2017 O-000024/2017

  Rise in cases of sexual exploitation of minors in Spain

23-03-2017 E-002014/2017

  Number of Infringement proceedings against Spain

07-03-2017 E-001546/2017

Schriftelijke stemverklaringen

61

 

Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Geldmarktfondsen (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)

04-04-2017

He votado a favor de este informe sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Responde a las demandas y necesidades del interés publico.

 

Palmolie en de ontbossing van regenwouden (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels