Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • Spanje Independiente
 • Geboortedatum: 14 november 1966, Madrid

Interventie(s) in de plenaire vergadering

284

Presidentsverkiezingen in Venezuela (debat)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU (debat)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(15)

EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (debat)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (debat)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Situatie in Venezuela (debat)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

11

VERSLAG over gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

VERSLAG over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

VERSLAG over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

VERSLAG over mensenrechten en migratie in derde landen

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

VERSLAG De particuliere sector en ontwikkeling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Advies als rapporteur

4

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument (SWD(2015)0182), getiteld "Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU (2016-2020)"

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

ADVIES inzake het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

ADVIES inzake het Europees burgerinitiatief

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinions - as shadow rapporteur

29

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

FEMM
30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief

PETI
18-05-2018 PETI_AD(2018)615473

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

ADVIES inzake de herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

ADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

ADVIES inzake de gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

ADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

Institutionele ontwerpresoluties

333

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval

12-06-2018 RC-B8-0275/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0296/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval

11-06-2018 B8-0277/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad

30-05-2018 RC-B8-0265/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie van voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië

30-05-2018 RC-B8-0259/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Nicaragua

29-05-2018 RC-B8-0244/2018

Individuele ontwerpresoluties

1

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over het syndroom van Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over het overmatig gebruik of misbruik van antibiotica

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Vervallen

Details

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over idiopathische pulmonale fibrose

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Afgesloten met een meerderheid

Details

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Datum van aanneming : 11-07-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 12-09-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over universele toegang tot kraamzorg

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Vervallen

Details

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Schriftelijke verklaring over onderzoek naar en preventie van endometriose

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Vervallen

Details

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 193 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over het bevorderen van systemen voor inclusief onderwijs

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Vervallen

Details

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 263 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over pesten en geweld op school

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 119 - 08-12-2015

Schriftelijke vragen

234

  Autonomous communities an obstacle to implementation of the country-specific recommendations

28-05-2018 E-002878/2018 Commissie

  Increase in human trafficking between Member States

25-05-2018 E-002861/2018 Commissie

  Extreme nationalism and hate crimes on the rise in Croatia

23-05-2018 E-002752/2018 Commissie

  Possible breach of the Common Position by the Spanish Government

18-05-2018 E-002695/2018 Commissie

  VP/HR - Human rights in Cuba following the first EU-Cuba Joint Council meeting

17-05-2018 E-002640/2018 Commissie

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Commissie

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Commissie

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Commissie

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Commissie

Mondelinge vragen

18

Uitgebreide interpellatie - VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties

21-03-2018 O-000032/2018 Commissie

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

01-12-2017 O-000094/2017 Commissie

Een Europees actieplan voor de sociale economie

04-09-2017 O-000070/2017 Commissie

Mensenhandel

24-03-2017 O-000024/2017 Commissie

Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa

03-02-2017 O-000009/2017 Commissie

Beperkte interpellatie - VP/HR - Het Israëlische nederzettingenbeleid

27-01-2017 O-000006/2017 Commissie

Bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, homofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid

26-10-2016 O-000130/2016 Commissie

Bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, homofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid

26-10-2016 O-000129/2016 Raad

Beleid en maatregelen van de EU ter bescherming van kinderen in de context van migratie

17-10-2016 O-000126/2016 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

194

 

Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

He votado a favor porque la manipulación de cuentakilómetros es una negligencia que afecta a entre el 5% y el 12% de vehículos usados en ventas nacionales y entre el 30% y el 50% en ventas transfronterizas, acumulando un daño económico total de entre EUR 5,6 y 9,6 mil millones en toda la UE.
El objetivo de este informe INI es crear barreras legales, técnicas y operacionales para criminalizar
las manipulaciones de cuentakilómetros y disminuir así su efecto negativo en la seguridad vial,
el medio ambiente, la economía y los consumidores.

 

Uniemechanisme voor civiele bescherming (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)

31-05-2018

He votado a favor porque el objetivo principal del informe es fortalecer la capacidad de la Unión para responder a desastres naturales y provocados por el hombre. La evaluación del UCPM (Union Civil Protection Mechanism) demostró que debe mejorarse su eficacia, su capacidad para responder a los desastres y la eficiencia administrativa.
Uno de los elementos centrales del informe es la propuesta de establecer RESCUE (reserva dedicada de activos como capacidades aéreas de lucha contra incendios, hospitales de campaña, etc.) que se financiaría al 100% por la Unión. Además, también añade que los Estados miembros deberían redactar y transmitir sus evaluaciones de riesgos a la Comisión para trabajar conjuntamente en la prevención de desastres.

 

Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)

31-05-2018

El informe, del cual he sido ponente en la sombra, hace un balance de los progresos realizados desde que la Comisión y el SEAE adoptaron el Plan de acción de género II, una política integral para incorporar la igualdad de género en la acción de la UE al exterior.
El informe reafirma la posición del Parlamento Europeo de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre muchas otras cosas, el informe destaca la importancia de promover y garantizar el accesso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a un aborto seguro
El informe también condena el Global Gag Rule y llama a la UE y sus Estados miembros a apoyar de manera proactiva los derechos de las mujeres en todo el mundo aumentando significativamente la financiación, tanto a nivel nacional como europeo, para reducir la brecha financiera que EEUU deja en este ámbito.

 

Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

He votado a favor del informe que analiza la estrategia europea de la juventud en un momento clave para el futuro de la UE. Se destacan los principales problemas que sufren los jóvenes europeos y se señalan las distintas recomendaciones para fomentar su desarrollo, la igualdad de oportunidades, y su integración en la UE como ciudadanos europeos.
Además, he votado a favor de instar a la Comisión a perseguir la política de algunas empresas de ofrecer prácticas sucesivas sin remuneración y también he defendido la necesidad de armonizar en toda la UE concepto de “joven” y sus implicaciones en las distintas políticas públicas

 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia.

 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (C8-0181/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia

 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

30-05-2018

El informe proporciona recomendaciones a la CE sobre la aplicación del FEAG y he votado a favor porque estoy de acuerdo con su contenido. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene como objetivo proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos y por cuenta propia cuyas actividades han cesado como resultado de cambios estructurales importantes en el comercio mundial debido a la globalización, como resultado de la continuación de la crisis económica, o como resultado de una nueva crisis financiera y económica mundial, y para ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral.

 

Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)

30-05-2018

He votado a favor del informe que analiza el rango de normas y condiciones que los productos de la pesca deben cumplir para ser aceptados en el mercado de la UE, propone recomendaciones para garantizar una mejor igualdad de condiciones entre la UE y los operadores que no forman parte de la UE y para contribuir a una mejor gestión pesquera en todo el mundo.

 

Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

30-05-2018

El informe se centra en la situación actual de la implementación del nuevo IIA on Better Law-making. Destaca la necesidad de mejorar en ciertas áreas de mejora de la legislación y los esfuerzos futuros que deben emprender las tres instituciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe.

 

Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la resolución porque estoy a favor de la propuesta realizada por la Comisión presentada en mayo

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels