Notis MARIAS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 06-01-2015 : Independent Greeks (Griekenland)
 • 07-01-2015 / 04-04-2017 : Independent (Griekenland)
 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Greece-The Alternative Road (Griekenland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 
ADVIES inzake de interpretatie en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"  
- PETI_AD(2017)582235 -  
-
PETI 
ADVIES over grensoverschrijdende aspecten van adopties  
- PETI_AD(2016)576867 -  
-
PETI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
ADVIES inzake het voorstel tot wijziging van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Europees Bureau voor visserijcontrole  (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over schuldsanering  
- P8_DCL(2016)0043 - Vervallen  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 75 - 28-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen