Patricija ŠULIN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Slovenië)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Begrotingscommissie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en proportionaliteit  
- CONT_AD(2015)549234 -  
-
CONT 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)  
- CONT_AD(2018)627881 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)  
- CONT_AD(2018)627884 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)  
- BUDG_AD(2018)625489 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi direktive.
Pozdravljam direktivo o zastopniških tožbah, ki jo predlaga Komisija, s katero naj bi se zagotovilo, da države članice v celoti uporabljajo, izvajajo in izvršujejo zakonodajo EU ter državljanom zagotavljajo ustrezno pravno sredstvo. Hkrati pa direktiva ne posega v obstoječe mehanizme za izboljšavo ali spremembo dolžnosti prevoznikov ali organizatorjev potovanj na kraju samem.

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) SL  
 

Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji.
Ta protokol potrebujemo, saj se je Hrvaška z vstopom v EU zavezala, da bo pristopila k mednarodnim sporazumom, ki so jih podpisale ali sklenile Evropska unija in njene države članice, in sicer na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

Brede overeenkomst EU-Oezbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) SL  
 

Glasovala sem za poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom.
Podpiram krepitev odnosov med EU in Uzbekistanom na podlagi skupnih vrednot ter tudi sama priznavam vlogo te države kot pomembnega kulturnega in političnega veznega člena med Evropo in Azijo.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het bijzonder met betrekking tot investeringen in ontwikkelingslanden  
- P8_DCL(2016)0133 - Vervallen  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 103 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over het recht van consumenten om weloverwogen voedselkeuzen te kunnen maken  
- P8_DCL(2016)0128 - Vervallen  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 46 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over vermiste vluchtelingenkinderen  
- P8_DCL(2016)0119 - Vervallen  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 45 - 22-02-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen