Enrique CALVET CHAMBON : Advies als rapporteur 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen  
- EMPL_AD(2018)627842 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU  
- ECON_AD(2017)608079 -  
-
ECON 
ADVIES inzake Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen – een concept van levenslang leren  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 

Contact