Enrique CALVET CHAMBON : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa  
- EMPL_AD(2018)627592 -  
-
EMPL 
STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN betreffende het tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord  
- EMPL_AD(2018)628615 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie  
- ECON_AD(2018)612384 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU  
- EMPL_AD(2017)601220 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden  
- ECON_AD(2017)601226 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020  
- EMPL_AD(2017)595765 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub  
- EMPL_AD(2017)594189 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake de implementering van het Europees Fonds voor strategische investeringen  
- EMPL_AD(2017)585729 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds  
- EMPL_AD(2016)593983 -  
-
EMPL 

Contact