Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • België Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Geboortedatum: 2 mei 1972, Sint-Truiden

Interventie(s) in de plenaire vergadering

536

Terroristische aanslagen in Somalië

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.2)

Russisch invoerverbod - Groente- en fruitsector in de EU (debat)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(25)

De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (debat)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(16)

De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (debat)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (debat) (2)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen

05-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-05(3.1)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

De uitbanning van kindhuwelijken (debat)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over particuliere beveiligingsondernemingen

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

11

VERSLAG over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

ADVIES inzake de strategie EU-Afrika. een stimulans voor ontwikkeling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Ontwerpresolutie(s)

243

  Joint motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

13-12-2017 RC-B8-0695/2017

  Joint motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

13-12-2017 RC-B8-0686/2017

  Joint motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Joint motion for a resolution on the situation of the Rohingya people

13-12-2017 RC-B8-0668/2017

  Motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0699/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

11-12-2017 B8-0696/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Vietnam: freedom of expression

11-12-2017 B8-0690/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de situatie in Afghanistan

11-12-2017 B8-0681/2017

Ontwerpresolutie over de situatie van de Rohingya

06-12-2017 B8-0669/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Jemen

27-11-2017 RC-B8-0649/2017

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Parlementaire vraag/vragen

123

VP/HR - Situatie van Syrische vluchtelingen in Turkije, Jordanië en Libanon

21-11-2017 E-007131/2017 Commissie

VP/HR - De behandeling van kinderen in Israël en Palestina

21-11-2017 P-007130/2017 Commissie

De gevolgen van het Russische verbod op de invoer van landbouwproducten uit de EU

20-10-2017 O-000081/2017 Commissie

Humanitaire hulp aan de DRC

10-10-2017 E-006355/2017 Commissie

Politiegeweld tegen migranten in Europa

03-10-2017 P-006196/2017 Commissie

VP/HR - Herziene regelgeving in China inzake godsdienst en recent ingevoerd veiligheidsbeleid

28-09-2017 E-006061/2017 Commissie

VP/HR - Apartheidsregime tegen het Palestijnse volk

19-09-2017 E-005818/2017 Commissie

Voorstel voor de oprichting van een Europese inlichtingeneenheid

18-09-2017 E-005796/2017 Commissie

VP/HR - Particuliere beveiligingsondernemingen

18-09-2017 E-005791/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

335

Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier)

30-11-2017

Hiermee past het Europees Parlement de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 aan. We verlagen het bedrag voor administratie in 2018 van 570 miljoen euro naar 318 miljoen euro en voeren tevens een verrekening van 252 miljoen euro uit voor dezelfde rubriek in 2020. Ik stemde voor.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) (A8-0379/2017 - Jens Geier)

30-11-2017

Met dit voorstel wijzigen we de Europese begroting van 2017, zowel aan de uitgavenzijde als aan de inkomstenzijde, op basis van de meest recente informatie. Aan de uitgavenzijde verlagen we het niveau van de betalingskredieten met 7 719,7 miljoen euro terwijl we aan de inkomstenzijde aanpassingen doorvoeren in verband met nieuwe schattingen van de traditionele eigen middelen. Ik stemde voor.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere)

30-11-2017

Dit voorstel stelt, in het kader van de algemene begroting van de Unie voor 2018, een bedrag van 50 000 000 euro beschikbaar voor de betaling van voorschotten via kredieten. Ik stemde voor.

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende uitdagingen met betrekking tot migratie, de instroom van vluchtelingen en veiligheidsdreigingen (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan)

30-11-2017

De EU gebruikt het flexibiliteitsinstrument (jaarlijks maximaal 600 miljoen euro) om onvoorziene uitgaven te financieren. Dit voorstel wil met spoed aanzienlijke extra kredieten ter beschikking stellen voor de aanpak van huidige uitdagingen rond migratie, de vluchtelingeninstroom en veiligheid. Aangezien ik een grote voorstander ben van een beter en humaner Europees migratiebeleid stemde ik voor.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/003 GR/Attica detailhandel (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu)

30-11-2017

De Unie heeft wetgevings- en begrotingsinstrumenten opgezet om extra steun te bieden aan werknemers die lijden onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandel of de wereldwijde financiële en economische crisis. Hiermee keurt het Europees Parlement een aanvraag uit Griekenland goed. Volgens het voorstel heeft Griekenland recht op een financiële bijdrage van 2 949 150 euro, die 60% van de totale kosten van 4 915 250 euro uitmaakt. Deze steun moet de werknemers van enkele bedrijven helpen zich opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt. Aangezien de aanvraag aan de juiste voorwaarden voldoet, stemde ik voor.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/005 FI/Detailhandel (A8-0366/2017 - Răzvan Popa)

30-11-2017

De Unie heeft wetgevings- en begrotingsinstrumenten opgezet om extra steun te bieden aan werknemers die lijden onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandel of de wereldwijde financiële en economische crisis. Hiermee keurt het Europees Parlement een aanvraag uit Finland goed. Hierdoor krijgt Finland een financiële bijdrage van 2 499 360 euro, die 60% van de totale kosten van 4 165 600 euro uitmaakt. Deze steun moet de werknemers van enkele bedrijven helpen zich opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt. Aangezien de aanvraag aan de juiste voorwaarden voldoet, stemde ik voor.

Begrotingsprocedure 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)

30-11-2017

Het Europese budget voor 2018 wordt vastgesteld op 160,1135 miljard euro. Er komen onder andere extra middelen voor concurrentievermogen, klimaatactie, digitalisering, strategische communicatie en het nabuurschap van de EU. Belangrijk is ook dat we de financiering van Turkije verminderen en deze afhankelijk maken van verbeteringen op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Ik stemde voor.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ana Gomes (A8-0363/2017 - Laura Ferrara)

30-11-2017

De Portugese overheid heeft gevraagd om de immuniteit van Europees Parlementslid Ana Gomes op te heffen in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Gomes heeft een bedrijf beschuldigd van corrupte praktijken en wordt daarvoor nu aangeklaagd. Het Europees Parlement oordeelt echter dat de uitspraken van Gomes binnen de marges van haar ambt als parlementslid vallen. Daarom heffen we haar immuniteit niet op.

Wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova)

30-11-2017

Dit voorstel gaat over wijzigingen in de middelen voor economische, sociale en territoriale cohesie en in de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking". Het voert een aantal technische wijzigingen door in de verordening gemeenschappelijke bepalingen om rekening te houden met de laatste beschikbare statistische gegevens. Ik stemde voor.

Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Egypte: deelname van Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa)

30-11-2017

De algemene doelstelling van PRIMA is het versterken van de samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I) in mediterrane landen om bij te dragen aan de uitdagingen van duurzame voedselproductie en watervoorziening. Vooral in het kader van de klimaatverandering heeft het Middellandse zeegebied dringend innovatieve oplossingen nodig. Dit voorstel creëert een samenwerkingsverband tussen de EU en Egypte. Ik stemde voor.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel