Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • België Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Geboortedatum: 2 mei 1972, Sint-Truiden

Interventie(s) in de plenaire vergadering

516

De mensenrechtensituatie in Indonesië

15-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-15(4.3)

Herplaatsing doen slagen (debat)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(3)

EU-strategie inzake Syrië (debat)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(10)

De situatie van christenen in het Midden-Oosten (debat)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (debat)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Mensenhandel (debat)

03-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-03(18)

Actualiteitendebat - EU-veiligheidsagenda: een jaar na de aanslagen in Brussel (debat)

15-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-15(13)

Global Gag Rule (debat)

14-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-14(10)

Global Gag Rule (debat) (2)

14-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-14(10)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over particuliere beveiligingsondernemingen

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

10

VERSLAG over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Opinions - as shadow rapporteur

2

ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Ontwerpresolutie(s)

207

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de mensenrechtensituatie in Indonesië

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

  Motion for a resolution on The Human Rights Situation in Indonesia

12-06-2017 B8-0428/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in de Democratische Republiek Congo

12-06-2017 RC-B8-0397/2017

Ontwerpresolutie over de situatie in de Democratische Republiek Congo

07-06-2017 B8-0398/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Zuid-Sudan

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten

17-05-2017 RC-B8-0345/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de EU-strategie voor Syrië

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het vluchtelingenkamp Dadaab

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Parlementaire vraag/vragen

102

Economische gevolgen van de sancties tegen Rusland

06-06-2017 E-003748/2017 Commissie

Erkenning van studie in het buitenland

02-06-2017 O-000048/2017 Commissie

Importheffing op pluimveevlees afkomstig uit de EU

22-05-2017 E-003453/2017 Commissie

Toegang tot bankdiensten

19-05-2017 E-003419/2017 Commissie

VP/HR - Doden door aanvallen met chemische wapens in Syrië

04-05-2017 E-003130/2017 Commissie

Beperkte interpellatie - VP/HR - De vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Egypte

04-05-2017 O-000036/2017 Commissie

EU-actieplan inzake orgaandonatie en -transplantatie en Europese donorkaart

24-04-2017 E-002853/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 O-000029/2017 Commissie

EU-bijstand aan Tunesië: verslag van de Europese Rekenkamer

30-03-2017 E-002334/2017 Commissie

Rechten van de politie

28-03-2017 E-002104/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

189

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)

15-06-2017

Het EFSI is een project om privéfinanciering voor strategische investeringen te ondersteunen en is al meer dan een jaar in werking. Verschillende studies tonen aan dat het EFSI goede resultaten boekt. Er is echter bezorgdheid omtrent de manier waarop het wordt geïmplementeerd. De EIB lijkt niet al te goed samen te werken met de ‘National Promotional Banks’ om de beste projecten te vinden, en zelfs de competitie ermee aan te sturen. De informatie-uitwisseling met het Europees Parlement is ook niet optimaal. Ik stemde voor dit verslag om dit aan de kaak te stellen.

Europese agenda voor de deeleconomie (A8-0195/2017 - Nicola Danti)

15-06-2017

Dit verslag spoort de lidstaten ertoe aan om juridische duidelijkheid te verschaffen en de deeleconomie niet te zien als een bedreiging voor de traditionele economie.
We moeten wel erkennen dat, hoewel bepaalde delen van de deeleconomie onder regelgeving vallen, andere delen in grijze zones in de regelgeving terecht kunnen komen, aangezien niet altijd duidelijk is welke EU-regelgeving van toepassing is. Hierdoor ontstaan er aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten vanwege nationale, regionale en plaatselijke regelgeving, alsmede jurisprudentie, hetgeen een versnippering van de interne markt teweegbrengt.
Ik stemde ook voor dit verslag omdat het aandringt op maatregelen om te zorgen voor de volledige aanwending van de regels inzake de consumentenbescherming.

Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

Online platformen komen er in diverse maten en gewichten. Om toch enkele belangrijke juridische aspecten (zoals verantwoordelijkheid) te kunnen regelen moeten er stappen gezet worden inzake definities en wetgeving. Dit rapport geeft al een eerste aanzet in deze. Ik stemde er voor.

Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (B8-0405/2017, B8-0406/2017)

15-06-2017

Transnationale politieke partijen en stichtingen dragen bij tot de vorming van een breder Europees politiek bewustzijn en de wil van de burgers van de Unie kenbaar maken. Ik stemde voor deze resolutie omdat ik er van overtuigd ben dat burgers over heel Europa moeten kunnen kiezen voor een kandidaat die het geheel territorium vertegenwoordigt. Zo zou een Italiaan voor een Belg moeten kunnen stemmen en vice versa.

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

14-06-2017

De Raad heeft de Overeenkomst van Parijs op 5 oktober 2016 bekrachtigd, nadat het Europees Parlement hiermee op 4 oktober 2016 had ingestemd. De Overeenkomst van Parijs is op 4 november 2016 in werking getreden en heeft krachtens artikel 2 tot doel wereldwijd:
a) de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde ruim onder 2 °C te houden
b) ernaar te blijven streven de stijging te beperken tot 1,5 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau.
Ik vind het zeer belangrijk dat we alle mogelijke inspanningen doen om ons aan het akkoord van Parijs te houden, zelfs nu de VS besloten heeft om er zich niet toe te laten binden. Onze kinderen en kleinkinderen verdienen een planeet zoals wij ze ontvingen van de vorige generaties en indien mogelijk beter. Ik stem dus in met het voorstel tot verordening dat de broeikasgasssen zal evalueren, evenals alle overige informatie met betrekking tot klimaatsverandering.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas (artikel 150 van het Reglement)

14-06-2017

Het is aan de autoriteiten van de lidstaat om zich uit te spreken over de vraag of een lid van het Europees Parlement, met betrekking tot wie er een verzoek om opheffing van de immuniteit is ingediend, al dan niet schuldig is en over de vraag of vervolging op nationaal niveau wenselijk is. Het Europees Parlement buigt zich niet over deze vragen, maar beoordeelt slechts of er belemmeringen zijn voor een dergelijke nationale procedure die voortvloeien uit de noodzaak om de onafhankelijkheid van het Europees Parlement te waarborgen.
Het Europees Parlement spreekt zich in het kader van immuniteitskwesties niet uit over de merites van het nationale rechtsstelsel of het nationale gerechtelijk apparaat van de lidstaten. Vermeende tekortkomingen in nationale gerechtelijke systemen kunnen niet fungeren als rechtvaardiging voor een besluit om de immuniteit van een lid niet op te heffen of te verdedigen.
Indien de betrokken vervolging geen betrekking heeft op een mening of een stem die een lid in uitoefening van zijn ambt heeft geuit dient de immuniteit te worden opgeheven.
Ik stemde voor de opheffing omdat ik niet van mening ben dat de Litouwse overheden met de vervolging schade willen toebrengen aan de politieke activiteit van mijn collega.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski (artikel 150 van het Reglement)

14-06-2017

De politieke onschendbaarheid werd gevraagd om opgeheven te worden door de Franse justitie vanwege het plaatsen van een gemanipuleerde foto op de Twitteraccount van mijn collega door de beheerder ervan. De foto zou aanzet kunnen geven tot rassenhaat en -discriminatie. Ik stemde in met het feit dat de Franse justitie haar werk kan verderzetten en dus voor de opheffing van de onschendbaarheid.

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement)

14-06-2017

Een Europarlementslid heeft alleen absolute immuniteit als een mening is uitgebracht in de uitoefening van zijn of haar ambt, zodat een verband wordt vereist tussen de meningsuiting en het parlementaire ambt.
In dit geval is het duidelijk niet zo dat de opmerkingen die mevrouw Le Pen zou hebben gemaakt, meningen zijn die zij heeft geuit als lid van het Europees Parlement in de uitoefening van haar ambt.
Ik stemde er mee in om haar parlementaire onschendbaarheid te laten opheffen, opdat ze kan verhoord worden door de Franse authoriteiten.

Bezwaar tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de controlemaatregelen voor de hennepteelt en bepaalde betalingsvoorschriften (B8-0395/2017)

14-06-2017

Ik stemde voor het bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie. De gedelegeerde verordening van de Commissie gaat veel verder gaat dan een zuivere vereenvoudigingsmaatregel.
Het verbod op gewasbescherming bij peulgewassen vormt een bedreiging voor de duurzame binnenlandse proteïneproductie, terwijl Europa nu al sterk afhankelijk is van de invoer van proteïne.
Er bestaat geen discussie over de milieuvoordelen van peulgewassen wat bodembescherming en stikstofopslag betreft en die zijn veel groter dan bijvoorbeeld die van gewassen die met gras onderzaaid worden.

De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)

14-06-2017

In de EU-28 is één persoon op vier afhankelijk van zijn/haar pensioen als belangrijkste bron van inkomsten. Tegen 2060 zal deze groep verdubbelen vanwege de aanzienlijke toename van het aantal pensioengerechtigden, als gevolg van de langere levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Het pensioen van mannen en vrouwen is niet gelijk. De gemiddelde pensioenkloof in de EU kende in 2014 grote verschillen tussen de lidstaten ; de kleinste genderpensioenkloof lag tussen 3,7 % en 48,8 %. De kloof bedroeg in 14 lidstaten meer dan 30 %. Het wordt tijd dat we hier als Unie meer aandacht aan besteden. Ik stemde voor dit rapport.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel