Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • België Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Geboortedatum: 2 mei 1972, Sint-Truiden

Interventie(s) in de plenaire vergadering

529

De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen

05-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-05(3.1)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

De uitbanning van kindhuwelijken (debat)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Gabon, onderdrukking van de oppositie

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(5.2)

Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(7.1)

De situatie in Noord-Korea (debat)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Recente ontwikkelingen op het gebied van migratie (debat)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(14)

De gevallen van de Nobelprijswinnaars Liu Xiaobo en Lee Ming-che

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(8.1)

Burundi

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(8.3)

Voorbereiding van de G20-top van 7 en 8 juli 2017 (debat)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(5)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over particuliere beveiligingsondernemingen

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

11

VERSLAG over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinions - as shadow rapporteur

4

ADVIES inzake de strategie EU-Afrika. een stimulans voor ontwikkeling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Ontwerpresolutie(s)

225

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie op de Maldiven

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

  Motion for a resolution The Situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0549/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0544/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Gabon: onderdrukking van de oppositie

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Cambodja, en met name de zaak van Kem Sokha

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

  Motion for a resolution on Myanmar including the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0530/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition

11-09-2017 B8-0524/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Parlementaire vraag/vragen

119

Politiegeweld tegen migranten in Europa

03-10-2017 P-006196/2017 Commissie

VP/HR - Herziene regelgeving in China inzake godsdienst en recent ingevoerd veiligheidsbeleid

28-09-2017 E-006061/2017 Commissie

VP/HR - Apartheidsregime tegen het Palestijnse volk

19-09-2017 E-005818/2017 Commissie

Voorstel voor de oprichting van een Europese inlichtingeneenheid

18-09-2017 E-005796/2017 Commissie

VP/HR - Particuliere beveiligingsondernemingen

18-09-2017 E-005791/2017 Commissie

VP/HR - Maatregelen ter matiging van de gevolgen van de Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA)

18-09-2017 E-005790/2017 Commissie

VP/HR - De situatie in Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Commissie

Maatregelen n.a.v. de fipronilcrisis in de EU

18-08-2017 E-005213/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

262

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

Ik stemde voor dit verslag over de stand van de onderhandelingen met het VK naar aanleiding van de Brexit. Het Europees Parlement moet blijven wegen op deze onderhandelingen ten voordele van de rechten van haar burgers. De financiële verplichtingen moeten door het VK ook gehonoreerd worden en het lot van Ierland, Noord-Ierland en Schotland moet ook nauw opgevolgd worden. Het EP stelde al haar vertrouwen in haar onderhandelaar Guy Verhofstadt.

Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean)

03-10-2017

De herziening van de richtlijn zal niet alleen meer ten goede komen aan onze gezondheid en het leefmilieu, maar zal ook meer jobs creeëren, de circulaire economie bevorderen en ten goede komen aan de openbare gezondheidssector. Ik stemde dus voor deze herziening.

In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)

03-10-2017

Meer maatregelen dienen genomen te worden aangaande het behoud, de controle en het organsieren van het vissen op tonijn en gelijkaardige soorten in de Atlantische Oceaan. Deze beheersmaatregelen zijn nodig om er voor te zorgen dat alle vissers onder dezelfde omstandigheden kunnen werken.
Ik stemde voor.

De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (A8-0271/2017 - Anna Hedh)

03-10-2017

Ik stemde voor dit verslag omdat ik al heel mijn politieke carrière ijver voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Om dit te bereiken dienen vrouwen dezelfde rechten kunnen genieten op de areidsmarkt. Dit is nog steeds niet het geval in alle landen van de EU in 2017!
Een evenwichtere verdeling in de balans tussen werk en privé is al een eerste stap voorwaarts. We vragen ook duidelijk dat de EU-lidstaten en Europese bedrijven meer transparantie aan boord leggen als het gaat over de vergoedingen van hun werknemers. Economische zelfbeschikking is ook rechtstreeks gelinkt aan het beslissingsrecht van vrouwen over hun eigen lijf en leden, alsook hun sexualiteit.

Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)

03-10-2017

Ik stemde voor de paragraaf die het de Europese bedrijven juridisch verplicht om de mensenrechten na te leven, ook in landen buiten de EU. Dit is consequent met wat het EP al eerder stemde; Deze keer werd de paragraaf er spijtig genoeg uitgegooid. Ik stemde voor het rapport omdat ik geloof in het belang van het middenveld. Dankzij hen komt er stilaan meer democratie, transparantie en degelijk beheer in verscheidene landen.

De strijd tegen cybercriminaliteit (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

03-10-2017

Cybercriminaliteit wordt alsmaar een grotere dreiging in en buiten de Europese Unie. Niet alleen ontwricht het onze economie en veiligheid maar ook de fundamentele rechten van elk individu. Samen met de NAVO dient Europa op dit moment dringend een tandje bij te steken. Ik sta volledig achter deze bodschap en stemde dus voor.

De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)

03-10-2017

Azië en Europa zijn twee economische grootmachten. De handelsrelaties tussen beide partners is van groot belang. Ik stemde voor dit verslag dat de politieke aspecten benadrukt tussen beide handelspartners.

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

De Europese toegankelijkheidsrichtlijn is bedoeld om de werking van de interne markt voor toegankelijke producten en diensten te verbeteren door belemmeringen weg te werken die zijn opgeworpen door uiteenlopende wetgeving en om nieuwe belemmeringen te voorkomen die wellicht zullen worden opgeworpen door de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de behoeften van personen met een handicap, het creëren van innovatiemogelijkheden voor producten en diensten met daarbij nog de beperking van onevenredige kosten voor ondernemingen.
Tegen 2020 verwacht men dat er ongeveer 120 miljoen Europeanen een of andere beperking zullen hebben. Deze tekst zal burgers met een handicap helpen bij het verschaffen van toegang tot de basisdiensten zoals de bank of het gebruik van de alledaagse producten zoals computers, telefoon en elektronische boeken. Het verslag zorgt er eveneens voort dat men nog steeds kan innoveren en tegelijkertijd meer mensen de toegang kan verschaffen. Tot slot neemt het verslag ook in rekening dat kmo’s geen extra administratieve kosten zouden moeten maken als gevolg van deze wetgeving.
Ik stemde voor dit voorstel.

Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten (A8-0257/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

In 2002 heeft de EU met Chili een Associatieverdrag afgesloten. De EU wil nu het handelsluik in dat verdrag moderniseren om gelijke tred te houden met de actualiteit. Het Europees Parlement werd gevraagd om zijn advies te verlenen.
Ik stemde voor de modernisering, zeker omdat het de eerste keer is dat een dergelijk akkoord een hoofdstuk rond “gender” omvat!

Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië) (A8-0277/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández)

14-09-2017

Erratum (stemverklaring voor Chili on trade in organic products):
Op 6 maart 2017 heeft de Raad een besluit betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten aangenomen. Op 27 april 2017 is de Overeenkomst in Brussel ondertekend en op 3 mei 2017 werd deze officieel ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.
Doel van de overeenkomst is het stimuleren van de handel in biologische producten en bijdragen tot de ontwikkeling en uitbreiding van de biologische sector in de Unie en in de Republiek Chili, waarbij het beginsel van biologische productie in hoge mate wordt nageleefd en waarbij toepassing van de controlesystemen en de integriteit van biologische producten worden gewaarborgd.
Ik stemde positief.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel