Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • België Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Geboortedatum: 2 mei 1972, Sint-Truiden

Interventie(s) in de plenaire vergadering

550

Zomertijd (debat)

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(7)

Samenstelling van het Europees Parlement (debat)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(4)

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (debat)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(11)

Besluit over de EU-uitbreidingsstrategie - Westelijke Balkan (debat)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(12)

De huidige mensenrechtensituatie in Turkije - Situatie in Afrin, Syrië (debat)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(15)

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (debat)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(3)

EU-steun voor het vredesproces in Colombia (debat)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(11)

Situatie in Iran (debat)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Situatie in Afghanistan (debat)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(10)

Situatie van de Rohingya (debat)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over particuliere beveiligingsondernemingen

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

11

VERSLAG over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

VERSLAG over de betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

ADVIES inzake de strategie EU-Afrika. een stimulans voor ontwikkeling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Ontwerpresolutie(s)

261

Gezamenlijke ontwerpresolutie over executies in Egypte

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over kinderslavernij in Haïti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Rusland, de zaak van Ojoeb Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial

07-02-2018 RC-B8-0096/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0107/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0102/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije

05-02-2018 B8-0092/2018

Ontwerpresolutie over de situatie van de UNRWA

05-02-2018 B8-0089/2018

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017

Schriftelijke verklaring over orgaandonatie

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 113 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Parlementaire vraag/vragen

138

Onderzoek naar aanleiding van het schandaal Dieselgate 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Commissie

Programma's tegen cyberpesten

22-01-2018 E-000328/2018 Commissie

CBRN-paraatheid en -beschermingsmaatregelen

22-01-2018 E-000316/2018 Commissie

VP/HR - Samenwerking tussen EDEO en externe partijen op het gebied van CBRN

22-01-2018 E-000315/2018 Commissie

De Europese aanpak van alzheimer

22-01-2018 E-000314/2018 Commissie

VP/HR - Samenwerking met Sudan op het gebied van migratie

22-01-2018 E-000313/2018 Commissie

VP/HR - Italiaanse wapenuitvoer naar Saudi-Arabië

18-01-2018 E-000281/2018 Commissie

VV/HV - De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

21-12-2017 O-000102/2017 Commissie

De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

21-12-2017 O-000101/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

389

Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden

08-02-2018

Met deze stemming bevestigt het Parlement de samenstelling van de nieuwe speciale commissie die de Europese autorisatieprocedure voor pesticiden zal evalueren. De commissie zal onderzoeken of de Europese Commissie en de EU-agentschappen bij het vernieuwen van de glyfosaat-licentie hun rol goed vervuld hebben. De uiteindelijke bevindingen en aanbevelingen zullen worden neergeschreven in een eindverslag. Hiervoor krijgt de commissie een termijn van 9 maanden. Ikzelf zal als plaatsvervanger zetelen in de commissie. Ik stemde voor.

Het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

08-02-2018

Tot nu toe wordt er niets gedaan om de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen in de EU op een objectieve of vergelijkende basis te controleren, zoals dat wel gebeurt voor auto's en bestelwagens. Daarom vindt het Europees Parlement dat de lidstaten gegevens moeten bijhouden over alle nieuwe voertuigen die voor het eerst in de Unie geregistreerd worden. Om ervoor te zorgen dat toekomstige CO2-normen correct worden vastgesteld, is het belangrijk om duidelijk de technische gegevens te definiëren die zullen worden gebruikt om de emissieniveaus voor elk type voertuig te bepalen. Het voorstel zoekt ook de juiste balans tussen de transparantie van de gerapporteerde gegevens en de bescherming van intellectueel eigendom. Ik stemde voor de beslissing om de inter-institutionele onderhandelingen te starten.

Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton)

08-02-2018

Sinds 2012 voorziet het Europees strafregisterinformatiesysteem in een elektronische uitwisseling van strafregistergegevens tussen de lidstaten. Hoewel het huidige systeem de uitwisseling van informatie over veroordelingen mogelijk maakt, zijn zowel de lidstaten als de Europese Commissie van mening dat dit niet efficiënt gebeurt. Daarom komt er een gecentraliseerd systeem waarmee de nationale autoriteiten kunnen nagaan of andere lidstaten een strafregister van de veroordeelde hebben, zodat zij vervolgens enkel bij die lidstaten informatie aanvragen. De efficiënte elektronische koppeling van strafregisterdatabanken zorgt ervoor dat lidstaten informatie over veroordelingen op een snelle en nauwkeurige wijze kunnen uitwisselen. Hierdoor kunnen we de veiligheid van Europese burgers beter beschermen. Ik stemde voor de beslissing om de interinstitutionele onderhandelingen te starten.

Garantiefonds voor extern optreden (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

Het garantiefonds voor externe maatregelen biedt een liquiditeitsbuffer voor de begroting van de Unie tegen verliezen op financieringsverrichtingen van de Europese Investeringsbank (EIB). De garantie wordt gebruikt voor de financiering van projecten in minder ontwikkelde markten, met hogere risico's en complexere uitdagingen, en stelt de EIB in staat operaties uit te voeren zonder de A-rating van de EIB en haar activiteiten binnen de EU negatief te beïnvloeden.
Dit voorstel besluit tot een verhoging van de regionale plafonds, met name in de oostelijke en mediterrane buurlanden. Bovendien moet de EIB-financiering consistent zijn met het bereiken van de doelstelling van ten minste 35% klimaatrelevante operaties van de totale EIB-financieringsverrichtingen buiten de EU tegen 2020. De Europese Investeringsbank zal ook haar kredietverstrekking aan projecten buiten de EU uitbreiden om tegemoet te komen aan de economische behoeften op lange termijn van vluchtelingen, migranten en gastland- en transitgemeenschappen. Ik stemde voor.

EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

Het garantiefonds voor externe maatregelen biedt een liquiditeitsbuffer voor de begroting van de Unie tegen verliezen op financieringsverrichtingen van de Europese Investeringsbank (EIB). De garantie wordt gebruikt voor de financiering van projecten in minder ontwikkelde markten, met hogere risico's en complexere uitdagingen, en stelt de EIB in staat operaties uit te voeren zonder de A-rating van de EIB en haar activiteiten binnen de EU negatief te beïnvloeden. Dit voorstel besluit tot een verhoging van de regionale plafonds, met name in de oostelijke en mediterrane buurlanden. Bovendien moet de EIB-financiering consistent zijn met het bereiken van de doelstelling van ten minste 35% klimaatrelevante operaties van de totale EIB-financieringsverrichtingen buiten de EU tegen 2020. De Europese Investeringsbank zal ook haar kredietverstrekking aan projecten buiten de EU uitbreiden om tegemoet te komen aan de economische behoeften op lange termijn van vluchtelingen, migranten en gastland- en transitgemeenschappen. Ik stemde voor.

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

Dit jaarverslag over de activiteiten van de Europese Investeringsbank benadrukt dat de huidige crisis de economische groei in de EU aanzienlijk heeft verzwakt en dat een van de voornaamste factoren die daartoe bijdragen de daling van de investeringen in de EU is. Het Parlement verwacht van de EIB dat ze met de Commissie en de lidstaten blijft samenwerken om de systemische tekortkomingen aan te pakken die bepaalde regio's of landen beletten optimaal gebruik te maken van de financiële activiteiten van de EIB. We verzoeken de EIB ook te zorgen voor een steeds grotere mate van transparantie met betrekking tot haar prijsbeleid en bestuursorganen. Ten slotte is het Parlement ook tevreden met de strategie van de EIB inzake gendergelijkheid en economische empowerment van vrouwen. Ik stemde voor.

De huidige mensenrechtensituatie in Turkije (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

08-02-2018

De situatie van de mensenrechten in Turkije is het afgelopen jaren fors verslechterd. Na de mislukte coup in de zomer van 2016 hebben president Erdogan en de Turkse regering onevenredige repressieve maatregelen gebruikt tegen allerlei critici van het regime. Ook de constitutionele veranderingen die in het referendum van april 2017 nipt werden goedgekeurd, zijn geen goede zaak voor de democratie. Er is een duidelijke achteruitgang inzake de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Zo zijn er recent nog tientallen personen aangehouden omdat ze openlijk kritiek hadden geuit op de Turkse militaire interventie in Syrië. Het Europees Parlement herhaalt daarom zijn diepe bezorgdheid over de verslechtering van de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat in Turkije. Bovendien roept het Parlement op om financiële steun onder het toetredingsproces voorwaardelijk te maken aan vooruitgang inzake de mensenrechten en de rechtsstaat. Ik stemde voor.

Situatie in Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

In deze resolutie spreekt het Europees Parlement zijn ernstige bezorgdheid uit over de aanhoudende ongrondwettelijke schending van de democratische orde in Venezuela. Onlangs heeft de door de EU niet-erkende nationale grondwetgevende vergadering unilateraal besloten om tegen het einde van april 2018 vervroegde presidentsverkiezingen uit te schrijven. De regering en het hooggerechtshof verhinderen echter dat leden van de oppositie zich hierbij kandidaat kunnen stellen. Onder de huidige omstandigheden zal het Europees Parlement deze verkiezingen niet accepteren, noch de autoriteiten die het gevolg zijn van een dergelijk onwettig proces. We roepen de Venezolaanse regering op om de situatie van de democratie en de mensenrechten te verbeteren. Het Parlement herhaalt ook zijn verzoek om een delegatie naar Venezuela te sturen om zo spoedig mogelijk een dialoog te voeren met alle sectoren die bij het conflict betrokken zijn. Ik stemde voor.

Situatie van de UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

08-02-2018

Onlangs hebben de Verenigde Staten besloten om hun financiële steun aan het VN-agentschap UNRWA, dat bijstand en bescherming biedt aan circa 5 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen, fors te verminderen. Hierdoor komt de werking van het agentschap, en daarmee het welzijn van de Palestijnse vluchtelingen, in gevaar. Het Europees Parlement spreekt zijn bezorgdheid uit over de financieringscrisis waarmee de UNRWA kampt en spoort de Europese Unie en haar lidstaten ertoe aan aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen. Sommige lidstaten, waaronder België, hebben dit reeds gedaan. Bovendien herhaalt het Parlement eens te meer dat de overkoepelende doelstelling van de EU erin bestaat tot een tweestatenoplossing te komen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ik stemde voor.

Zomertijd (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

Met deze stemming verzoekt het Europees Parlement de Commissie om verder onderzoek te doen en met een voorstel te komen rond de afschaffing van de winter- en zomertijd. Recente rapporten geven namelijk aan dat de omschakeling een verwaarloosbaar effect heeft op de energiebesparing, wat het oorspronkelijke doel was. Ik vind dat zowel de winter- als zomertijd voordelen heeft: langer licht, verkeersveiligheid,... Bovendien is het ook niet zo’n onderneming om twee keer per jaar van tijd te veranderen. Ik denk dus dat we de omschakeling niet moeten afschaffen en stemde dan ook tegen.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel