Pirkko RUOHONEN-LERNER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Perussuomalaiset (Finland)

Ondervoorzitter 

 • 12-07-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking

Leden 

 • 18-05-2015 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 18-05-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger 

 • 12-05-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 12-05-2015 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 12-05-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld  
- ECON_AD(2017)613264 -  
-
ECON 
ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties  
- ECON_AD(2017)604737 -  
-
ECON 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 – alle afdelingen  
- ECON_AD(2015)560918 -  
-
ECON 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) FI  
 

Äänestin sen puolesta, että viisumivapaus Ison-Britannian ja EU:n välillä jatkuu senkin jälkeen, kun maa ei enää kuulu unioniin. Tulevaisuudessa EU:hun matkustavat britit tarvitsevat viisumin vain, jos he viettävät EU-alueella yli kolme kuukautta. On tärkeää, että viisumivapautta ei kuitenkaan myönnetä ilman vastavuoroisuutta. Mikäli Britannia ottaa viisumipakon käyttöön yhdenkin jäsenmaan kohdalla, viisumivaatimukset tulevat voimaan myös EU-alueelle pyrkiville Britannian kansalaisille.
Sopimuksettoman brexitin tapahtuminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Täysistunnon aikana komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti, että Britannia ei saa pääministeri Mayn toivomaa lisäaikaa, ellei EU:n ja Mayn neuvottelemaa erosopimusta ole hyväksytty Britannian parlamentin alahuoneessa 12. huhtikuuta mennessä. Viisumivapaudesta tekemämme päätös lieventää niin sanotusta kovasta brexitistä kansalaisten päivittäiseen elämään aiheutuvia haittoja.

Gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) FI  
 

Mietinnössä on monia hyviä huomioita sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta, minkä johdosta äänestin sen puolesta. Jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään Suomen ja Ruotsin kaltaiseen aviopuolisoiden erillisverojärjestelmään, sillä tämän nähdään edistävän oikeudenmukaista verokohtelua.
Kuten mietinnössä todetaan, laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuuden puute ja näiden palvelujen kohtuuttomat kustannukset ovat suurimpia yksittäisiä esteitä naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle työelämään.
Olisin tässä yhteydessä halunnut nostaa esille ilmiön, joka aiheuttaa monessa maassa suuria haasteita julkisen talouden rahoitukselle. Syntyvyys on laskenut useissa jäsenmaissa monia vuosia. Alhaisimmalla tasolla se on Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Suomessakin syntyvyys on laskenut seitsemän vuotta peräjälkeen.
Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuutta parantamalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta samalla helpotetaan myös lapsiperheiden arkea. Perheen perustamisesta on tehtävä houkuttelevaa, jotta syntyvyys saataisiin jälleen nousuun. On syytä myös tarkastella, tulisiko esimerkiksi lapsilisiin tehdä korotuksia. Kannatan myös järjestelmää, jossa lapsiperheille tarjotaan apua kodin askareissa, kuten lastenhoidossa, siivouksessa tai ruoanlaitossa erityisesti silloin, kun perheessä on sairautta, väsymystä tai muita haastavia tilanteita.

De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) FI  
 

On kiistatonta, että Euroopassa on äärioikeistolaisia liikkeitä, jotka ovat osallistuneet väkivaltaisuuksiin. Mielestäni kuitenkin päätöslauselmassa käsitellään väkivallan uhkaa liian kapeasta näkökulmasta. Siinä korostetaan vain oikeistolaiseksi miellettyjen ääriliikkeiden tekemää väkivaltaa, eikä kommentoida mitenkään esimerkiksi laitavasemmiston tai islamistien väkivallantekoja ja paljon uhreja vaatineita iskuja. Tämän johdosta päätöslauselma tuntuukin poliittisesti latautuneelta ja leimaavalta.
Tekstissä on myös muita ongelmallisia kohtia. Siinä esimerkiksi väitetään tuhansien ihmisten menettäneen henkensä uusfasistisen väkivallan takia antamatta kuitenkaan todisteita tämän väitteen tueksi. Samanlaisia epämääräisiä väitteitä esitetään moskeijoita ja vastaanottokeskuksia vastaan tapahtuneista hyökkäyksistä ympäri Eurooppaa. Arvostan sananvapautta todella korkealle. Väkivalta ja siihen yllyttäminen ei kuitenkaan ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Koen harmilliseksi sen, ettei lopullisessa tekstissä otettu huomioon ECR-ryhmän kantoja, joissa tuomitiin kaikki väkivalta sen poliittiseen väriin katsomatta. Olen kaikkea väkivaltaa vastaan, tapahtui se ketä vastaan tahansa ja kenen toimesta tahansa.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen