Stefano MAULLU : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 13-07-2015 / 11-12-2018 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 12-12-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 13-07-2015 / 28-11-2018 : Forza Italia (Italië)
 • 29-11-2018 / 01-07-2019 : FRATELLI D' ITALIA (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs

Leden 

 • 07-09-2015 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 07-09-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
 • 01-09-2015 / 11-12-2018 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 11-12-2018 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 11-12-2018 : Commissie juridische zaken
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie  
- CULT_AD(2016)578762 -  
-
CULT 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
ADVIES inzake Europese duurzaamheidsmaatregelen  
- CULT_AD(2017)601004 -  
-
CULT 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 

Ho votato favorevolmente la proposta di decisione del Consiglio sull'accordo col Regno di Danimarca poiché ritengo che faciliti le attività congiunte di contrasto ai sospettati di aver commesso un reato grave, in particolare di terrorismo internazionale.
Grazie a questo accordo infatti si potrà chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti da altri Stati partecipanti e conservati nella banca dati Eurodac, nel caso in cui esse intendano stabilire l'identità o ottenere ulteriori informazioni su una persona.

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 

Ho votato a favore della proposta della Commissione perché credo che sia importante dare una continuità al lavoro svolto con Orizzonte 2020 nella creazione di una base scientifica e innovativa in Europa.
In particolare ritengo necessario l'aumento del bilancio complessivo da destinare al programma legato soprattutto al livello di remunerazione dei ricercatori dei paesi in via di allargamento.

Programma tot uitvoering van Horizon Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 

Ho votato a favore della proposta della Commissione perché credo che sia importante dare una continuità al lavoro svolto con Orizzonte 2020 nella creazione di una base scientifica e innovativa in Europa.
In particolare ritengo necessario l'aumento del bilancio complessivo da destinare al programma legato soprattutto al livello di remunerazione dei ricercatori dei paesi in via di allargamento.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

ONTWERPRESOLUTIE over de instelling van een Europese Dag van het mediterrane dieet  
- B8-0595/2018  

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over regelgeving inzake breedband  
- P8_DCL(2016)0091 - Vervallen  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 63 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de noodzaak om ervoor te zorgen dat Rusland een strategische partner van de EU blijft  
- P8_DCL(2016)0064 - Vervallen  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 29 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen