David MARTIN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Voorzitter 

 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-07-2014 / 05-07-2017 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-06-2017 / 05-07-2017 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië  
- INTA_AD(2018)619163 -  
-
INTA 
ADVIES inzake een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied  
- INTA_AD(2016)592099 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten  
- INTA_AD(2016)584212 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude  
- INTA_AD(2015)567824 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten, namens de Europese Unie, van een Associatieovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds  
- INTA_AD(2014)537345 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) EN  
 

I voted in favour of this report as it stresses the importance of strengthening EU-ASEAN political and economic relations. Developed over four decades, EU-ASEAN relations are of vital importance for ensuring security and stability, international co-operation and promoting democracy and human rights. The report further highlights the ultimate objective of establishing a region-to-region free trade agreement, as trade negotiations are currently on-going or have already been completed with some ASEAN countries. Finally, the report also acknowledges the EU’s concerns for human rights violations in certain ASEAN countries which are affecting the status of current relations and, I believe, will continue to be an issue if not resolved.

De politieke betrekkingen van de EU met India (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) EN  
 

I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve sustainable development goals. The report would tap the potential of relations between the EU, as the world’s leading trading block, and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (A8-0264/2017 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of this report, which discusses the implementation of the Common Position on Arms Export, a legally binding framework that sets minimum requirements in arms export controls and the obligation to assess the request for an export licence. The report calls on the EU to launch an initiative to impose an EU arms embargo on Saudi Arabia, which is viewed as non-compliant with the second criterion of the Common Position, as well as other countries accused of serious breaches of international humanitarian law. The report urges the Member States and the EEAS to significantly improve the consistency in implementing the Common Position through a standardised verification and reporting system, and to overcome the current lack of efficiency in defence spending due to duplication. Finally, the report highlights the importance of the UK remaining bound by the position after Brexit.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen