Tiemo WÖLKEN : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid  
- JURI_AD(2018)629601 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding  
- ENVI_AD(2018)625441 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie  
- ENVI_AD(2018)625445 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake autonoom rijden in het Europees vervoer  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU  
- ENVI_AD(2018)622225 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming  
- BUDG_AD(2018)616826 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake de controle op de toepassing van het EU-recht 2016  
- ENVI_AD(2018)616822 -  
-
ENVI 

Contact