John PROCTER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 17-11-2016 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 17-11-2016 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 24-10-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

  • 14-12-2016 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft  
- CULT_AD(2017)601090 -  
-
CULT 

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen