Rupert MATTHEWS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 04-07-2017 / 23-10-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

Plaatsvervanger 

  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië
  • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding  
- ENVI_AD(2018)625441 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie  
- ENVI_AD(2018)625445 -  
-
ENVI 

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen