Thomas WAITZ : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 10-11-2017 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 10-11-2017 / 01-07-2019 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Oostenrijk)

Ondervoorzitter 

  • 27-11-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

Leden 

  • 13-11-2017 / 26-11-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

Plaatsvervanger 

  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
  • 06-12-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het uitvoeringsverslag betreffende Verordening nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013  
- AGRI_AD(2018)623976 -  
-
AGRI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen