Stefan GEHROLD : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Leden 

  • 01-10-2018 / 21-10-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 22-10-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
  • 11-10-2018 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr.1306/2013  
- DEVE_AD(2019)629647 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee  
- DEVE_AD(2019)629648 -  
-
DEVE 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen