Anders SELLSTRÖM : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Kristdemokraterna (Zweden)

Leden 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

Plaatsvervanger 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 

I grunden är jag positivt inställd, och har alltid varit, till integrationen av västra Balkan i EU. Att detta kommer att ske är vi hoppfulla om efter kommissionens meddelande att Kosovo nu lever upp till kriterierna för viseringsfrihet. Det kvarstår emellertid en osäkerhet när det kommer till aspekter som rör säkerhet och migration. Vi vill invänta den analys som nu pågår innan vi stödjer visumfrihet för Kosovo.

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) SV  
 

I dag har Europaparlamentet behandlat gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder för åren 2021–2027. Kommissionen föreslår 330 miljarder euro i form av regionbidrag (utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och socialfonden) i nästa fleråriga budgetram. Europaparlamentet föreslår istället en ökning till 378 miljarder euro, vilket är på samma nivå som i nuvarande budgetram. Dessutom inkluderar både kommissionen och Europaparlamentet kostnadsdrivande förslag som ämnar upprätta ”Pelaren för sociala rättigheter”. I slutvoteringen valde jag därför att rösta mot hela förslaget eftersom det inkluderar pelaren för sociala rättigheter och ofinansierade budgetökningar som drastiskt skulle påverka Sveriges EU-avgift.

Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 108, lid 6, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst (B8-0051/2019) SV  
 

. – Jag valde idag att rösta för denna begäran om ett yttrande från EU-domstolen avseende det aktuella avtalsförslagets förenlighet med fördragen och de tre kriterier som domstolen 2016 satte upp för att det reviderade avtalet ska kunna ingås (se separat röstförklaring). De alltjämt rådande oklarheterna kring dessa kriteriers uppfyllande gjorde att jag idag valde att inte ta ställning för eller emot avtalsförslaget (se separat röstförklaring). Den föreslagna återremitteringen till EU-domstolen är däremot nödvändig för att bringa klarhet i frågan. Detta i synnerhet som kommissionens och rådets (som menar att kriterierna är uppfyllda) samt parlamentets (som menar att det är oklart om kriterierna är uppfyllda) respektive rättstjänster gör olika bedömningar huruvida det av avtalet framgår att Västsahara inte är en del av Marocko, samt huruvida Västsaharas befolkning givit sitt medgivande till och inte missgynnas av det reviderade avtalsförslaget.

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen