Ralph PACKET : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Leden 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Plaatsvervanger 

  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
ADVIES inzake kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)  
 

De N-VA wil financiële misdrijven, belastingontduiking en agressieve belastingontwijking keihard aanpakken. Dit kan door de samenwerking en informatie-uitwisseling op alle gebieden tussen de vele betrokken autoriteiten te verbeteren. We zijn ook blij dat de laatste jaren een zeer grote stap vooruit is gezet in de internationale samenwerking binnen de OESO en waar noodzakelijk binnen de EU.
Een aantal aanbevelingen uit dit TAXE 3-verslag zijn voor ons echter onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld de invoering van de CCCTB en het voorstel om over te gaan op een gekwalificeerde meerderheid van stemmen (QMV) inzake fiscaliteit lijken ons overbodig en onwenselijk. Dit verklaart onze onthouding.

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)  
 

De N-VA stemt niet in met de beslissing om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement als onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017. Het voornaamste en principiële bezwaar voor deze weigering is het gevolg van het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor 2017. Dat bedraagt 2,4 % en is dus hoger dan de materialiteitsdrempel van 2 %. Hoewel het foutenpercentage daalt, blijft het toch om grote bedragen gaan. Dit is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen, zelfs al levert de Europese Rekenkamer nu voor de tweede maal op rij geen afkeurend oordeel af.

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt)  
 

De N-VA stemt niet in met de beslissing om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europese Parlement als onderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017. Het voornaamste en principiële bezwaar voor deze weigering is het gevolg van het door de Rekenkamer geschatte foutenpercentage voor 2017. Dat bedraagt 2,4 % en is dus hoger dan de materialiteitsdrempel van 2 %. Hoewel het foutenpercentage daalt, blijft het toch om grote bedragen gaan. Dit is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen, zelfs al levert de Europese Rekenkamer nu voor de tweede maal op rij geen afkeurend oordeel af.
Daarnaast hebben de Europarlementsleden van de N-VA ook opmerkingen over het verslag dat toegevoegd werd aan het voorstel voor het verlenen van de kwijting. Deze tekst is immers voor verbetering vatbaar en gaat op een aantal vlakken lang niet ver genoeg.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen