Salvador JOVÉ PERES : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Spanje)

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika en MERCOSUR
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tijdelijke commissie inzake mond- en klauwzeer
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie visserij
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Economische en Monetaire Commissie
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie visserij
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Begrotingscommissie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in bepaalde uitgaven van de lidstaten voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen - Commissie visserij  
- A5-0098/2001 -  
-
PECH 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128