David LEGA : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2019/001 BE/Carrefour - België (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om en utbetalning från den så kallade Globaliseringsfonden. Fonden finns till för att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa. Vi kristdemokrater anser att den här typen av stödåtgärder borde skötas nationellt, inte via EU, och vill därför att fonden avvecklas. Så länge fonden existerar tar vi dock, normalt sätt, ej strid mot enskilda utbetalningar. I det här fallet uppfyller dock inte den föreslagna utbetalningen fondens kriterier, varför vi i likhet med den svenska regeringen motsatte oss utbetalningen.

Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om en resolution som uttrycker oro för det lagförslag som ämnar att kriminalisera sexualundervisning i Polen. Kristdemokraterna röstade för resolutionen. Den extrema ID-gruppen i parlamentet, innehållandes bland annat nationella fronten, hade lagt fram flera ändringsförslag. En del av dessa kan ses som rimliga i sak, men malplacerade och i grunden en del i ett försök att flytta fokus från befogad kritik mot Polens regering. Vi röstade därför mot dessa ändringsförslag.

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) SV  
 

Vi kristdemokrater röstade idag mot denna resolution som rör hur migrationsfrågan och flyktingsmugglingen på Medelhavet ska hanteras. Anledningen var att vi förlorade en delomröstning om hur EU:s gränsbyrå Frontex ska dela information. För att Frontex ska kunna göra sitt arbete kan inte informationen om hur och var de arbetar tillgängliggöras på det sätt som resolutionen nu föreslog. Uppenbar risk skulle finnas att informationen hamnade i fel händer. Det skulle undergräva Europas säkerhet och möjlighet att hantera kontinentens gränser. Att rädda liv och stoppa de kriminella nätverken av människosmugglare är helt centralt, och en resolution i frågan är angelägen. Vi beklagar att vi var tvungna att rösta ned resolutionen som en följd av skrivningarna om Frontex.

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 - alle afdelingen SV  
 

I parlamentets motförslag till rådets förslag för 2020 års budget röstade vi kristdemokrater för fortsatt/ökad finansiering på områden som vi anser att EU ska syssla med, såsom tillväxtfrämjande och jobbskapande åtgärder liksom en stärkt utrikespolitisk roll för EU. Däremot röstade vi mot hela avsnittet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, då parlamentet här föreslår oproportionerligt stora budgetökningar på områden där EU endast bör ha ett mycket begränsat inflytande.

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Vi valde att rösta mot den tillhörande resolutionen till parlamentets motförslag till rådets förslag för 2020 års budget. Parlamentets förslag är betydligt mer expansivt än rådets. Det innehåller förvisso nödvändiga tillskott till forskning, säkerhet och miljö, men sådana budgetökningar bör finansieras genom att EU stegvis trappar ner utgifter på jordbruks-, arbetsmarknads- och regionalpolitikens områden. Sådana nedtrappningar saknas dock i parlamentets förslag.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (A9-0012/2019 - John Howarth) SV  
 

Kristdemokraternas hållning är att vi är för extraordinära metoder när det kommer till att underlätta brexit-processen. Ett av betänkandets huvudsyften är att omfördela medel från andra rubriker i budgeten som behandlar bland annat solidaritetsfonden och sammanhållningspolitiken för att kunna tillskjuta resurser till institutioner i syfte att underlätta brexit. Vi valde därför att rösta för, trots vissa problematiska skrivningar.

Aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid (A9-0013/2019 - John Howarth) SV  
 

I betänkandet föreslås en budgetsänkning i rubrik 3, säkerhet och medborgarskap. Eftersom detta i praktiken skulle innebära minskade resurser till bland andra Frontex, något vi motsätter oss, valde vi att rösta emot betänkandet.

Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) SV  
 

I en tid av ökande glorifiering och historieförfalskning av kommunismens och nazismens fruktansvärda förbrytelser antog Europaparlamentet idag denna högst angelägna resolution. Som kristdemokrater var det en självklarhet för oss att rösta för resolutionen. Vi valde dock att rösta emot ett ändringsförslag från den socialdemokratiska partigruppen som ”med kraft uppmanar medlemsstaterna att [...] effektivt förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper [...]”. Sådana grupper och deras yttringar och spridning ska självfallet bekämpas – och det med kraft. Skulle en sådan förbudsuppmaning vara seriös borde den också innefatta kommunistiska grupper. Det är dock inte upp till EU att avgöra huruvida en enskild medlemsstat ska förbjuda sådana gruppers existens, eller ej – det är upp till medlemsstaterna.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1: overschot van 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) SV  
 

Idag röstade vi kristdemokrater för ett betänkande som godkänner att överskottet från årets EU-budget dras av på nästa års avgifter från medlemsländerna. Vi vill dock i och med denna röstförklaring markera mot ståndpunkten som uttrycks i betänkandets brödtext, att överskott istället ska föras över till nästa års budget.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) SV  
 

Idag röstade Europaparlamentet om en utbetalning från den så kallade globaliseringsfonden. Fonden finns till för att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa. Vi kristdemokrater anser att den här typen av stödåtgärder borde skötas nationellt, inte via EU, och vill därför att fonden avvecklas. Så länge fonden existerar kommer vi dock ej ta strid mot enskilda utbetalningar.

Contact