Elena KOUNTOURA : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Contact