• Pedro   APARICIO SÁNCHEZ  

Pedro APARICIO SÁNCHEZ : Verslag(en) - als rapporteur - 5de zittingsperiode 

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het verslag van de Commissie over de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen en Richtlijn 93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht - Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport  
- A5-0122/2001 -  
-
CULT 
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de toewijzing van vergunningen voor zware vrachtwagens die in Zwitserland aan het verkeer deelnemen - Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme  
- A5-0075/1999 -  
-
RETT