Pedro APARICIO SÁNCHEZ : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
  • 07-02-2002 / 02-07-2003 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het verslag van de Commissie over de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen en Richtlijn 93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht - Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport  
- A5-0122/2001 -  
-
CULT 
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de toewijzing van vergunningen voor zware vrachtwagens die in Zwitserland aan het verkeer deelnemen - Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme  
- A5-0075/1999 -  
-
RETT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128