Richard HOWITT : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Leden 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Commissie buitenlandse zaken
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Subcommissie mensenrechten
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Plaatsvervanger 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Subcommissie veiligheid en defensie
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 52 bis van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees Parlement over de sociale en milieunormen, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de private sector en ontwikkeling  
- AFET_AD(2015)552030 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 123, artikel 128, artikel 130 ter, artikel 135 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 128 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 130, bijlage II van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het ontbreken van adequate naschoolse opvangvoorzieningen voor kinderen met een handicap in de EU  
- P8_DCL(2015)0009 - Vervallen  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 09-03-2015
Vervaldatum : 09-06-2015
Aantal ondertekenaars : 175 - 10-06-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen