Graham WATSON : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Verenigd Koninkrijk)

Voorzitter 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie visserij
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, wat aangelegenheden met betrekking tot overname betreft  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese Burgemeesterdag  
- P7_DCL(2014)0006 - Vervallen  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 39 - 17-04-2014
Schriftelijke verklaring over de gevaren van nationalisme, antisemitisme en andere vormen van etnische intolerantie van de zijde van bewegingen tegen het Europese project  
- P7_DCL(2013)0015 - Vervallen  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Datum bekendmaking : 07-10-2013
Vervaldatum : 07-01-2014
Aantal ondertekenaars : 150 - 08-01-2014
Schriftelijke verklaring over steun voor jonge en oudere Europeanen bij het zoeken naar werk  
- P7_DCL(2010)0039 - Vervallen  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON  
Datum bekendmaking : 05-05-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 81 - 09-09-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen